+385 (0)1 6609 609

Dodiplomsko obrazovanje Waldorfskih učitelja

Naslovnica >Pedagogija >Dodiplomsko obrazovanje Waldorfskih učitelja

SRUČNA SPREMA WALDORFSKIH UČITELJA

S obzirom da je riječ o školi sa zamjenskim, odnosno alternativnim programom, čije ostvarenje podrazumijeva specifičnu složenost diferenciranih uloga i poslova koji zahtjevaju i različite stručne i pedagoške kompetencije i nadležnosti, vrsta stručne spreme nije istovjetna onoj u standardnoj osnovnoj školi.

Nastava se realizira kao glavna nastava, predmetna nastava i praktična nastava, a glede obvezatnosti kao redovita i izborna. Za djecu s posebnim potrebama organizira se dodatna i dopunska nastava.

S obzirom na vrste nastave razlikuju se tri skupine učitelja:

 • učitelji glavne nastave
 • učitelji predmetne nastave
 • učitelji praktične nastave

Učitelji glavne nastave ili razredni učitelj (UGN): UGN vodi razred od prvog do osmog razreda i realizira nastavni program sljedećih nastavnih predmeta:

 • matematika
 • hrvatski jezik
 • poznavanje prirode i društva
 • religijska kultura
 • zemljopis
 • povijest
 • fizika
 • kemija
 • biologija

Ovi nastavni predmeti su raščlanjeni po nastavnim cjelinama (epohama). Jedna epoha traje 3-4 tjedna i realizira se kao "glavna nastava" (prva dva sata u nastavi od 8 do 10 sati ujutro).

Učitelj predmetne nastave (UPN) podučava u sljedećim nastavnim predmetima (koji se već od prvog razreda nadovezuju na glavnu nastavu): glazbena kultura, euritmija, tjelesna i zdravstvena kultura, strani jezici, vjeronauk, umjetnička nastava (slikanje, crtanje, kiparstvo, modeliranje).

Učitelji praktične nastave (UPRN) se angažiraju za područja radnog odgoja, učenja elemenata pojedinih obrta i općenito za područja stjecanja specijaliziranih znanja: ručni rad, vrtlarstvo, različiti obrti. Oni moraju imati stručna znanja iz određenog područja i pedagošku osposobljenost za rad u Waldorfskoj školi.

DODIPLOMSKA IZOBRAZBA - uvjeti zapošljavanja u svojstvu učitelja u osnovnoj Waldorfskoj školi

Učitelj glavne nastave - razredni učitelj mora:

 • imati završenu visokoškolsku naobrazbu (VSS)
 • završenu (najmanje) dvogodišnju naobrazbu za waldorfskog učitelja na instituciji priznatoj od međunarodne waldorfske asocijacije

Učitelj predmetne nastave (osim euritmije i Bothmer gimnastike) mora:

 • imati završenu visokoškolsku naobrazbu odgovarajućeg smjera (prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, Narodne novine, broj 47/96) i 2. završenu (najmanje) dvogodišnju naobrazbu za waldorfskog učitelja na instituciji priznatoj od medunarodne waldorfske asocijacije
 • učitelj euritmije i Bothmer gimnastike mora imati završenu (najmanje) dvogodišnju naobrazbu za waldorfskog učitelje (smjer: euritmija i Bothmer gimnastika) na instituciji priznatoj od medunarodne waldorfske asocijacije.

Učitelj praktične nastave mora i:

 • imati završeno visokoškolsku naobrazbu (VSS)
 • završeno (najmanje) dvogodišnju naobrazbu za waldorfskog učitelje na instituciji riznatoj od medunarodne waldorfske asocijacije

TRAJNO USAVRŠAVANJE UČITELJA U WALDORFSKOJ ŠKOLI

Pored propisanih vrsta stručne spreme, učitelji na waldorfskoj školi obvezni su stalno se stručno-pedagoški usavršavati.

U waldorfskim školama primjenjuju se sljedeći obvezni oblici trajne izobrazbe učitelja:

  • izobrazba učitelja na redovnim tjednim konferencijama Pedagoškog vijeća
  • stručni seminari iz pojedinih predmeta (stručno znanje)
  • ljetni seminari (metodika i didaktika, priprema školske godine)
  • hospitiranje i praktikumi na drugim waldorfskim školama
  • mentorstvo

Način stručnog usavršavanja i napredovanja učitelja na waldorfskoj školi propisan je posebnim Pravilnikom o stručnom usavršavanju i napredovanju učitelja na waldorfskoj školi, čiji su elementi gore navedeni.
Rad i napredovanje učitelja prati mentor imenovan od IAO (Internationale Assoziation fuer Waldorfpaedagogik in Mittel- und Osteuropa und weiter oestlichen Laendern e.V.) ).
Mentorstvo kao oblik praćenja i trajnog usavršavanja učitelja. U waldorfskoj školi mentor radi, kako s pripravnicima, tako i s učiteljima koji imaju duži staž u školi. Mentorstvo obuhvaća splet medusobno povezanih oblika i metoda rada sa svrhom pružanja stalne i povremene stručno-pedagoške pomoći učiteljima u procesu njihova pripremanja, izvođenja i vrednovanja nastave i cjelokupnog odgojnog-obrazovnog rada.

Njegova uloga obuhvaća tri sastavnice:

   • savjetodavnu pomoć
   • instruktivnu pomoć
   • vrednovanje (prosudba) kvalitete nastavnog rada učitelja

Praćenje nastavnog rada učitelja

   • Hospitiranje u nastavi
   • Savjetovanje učitelja u procesu nastavnog rada

Konzultacije u pitanjima vezanim za probleme sazrijevanja i ponašanja učenika
Sudjelovanje u radu Pedagoškog vijeća
Izrada plana i programa stručnog usavršavanja učitelja, njegova primjena te praćenje napredovanja učitelja
Vrednovanje kvalitete rada učitelja

Mentor ima savjetodavnu ulogu i u području izvananstavnog rada, koja se ostvaruje kroz sljedeće zadaće:

   • Savjetovanje u pitanjima organizacije rada škole
   • Savjetovanje u pitanjima suradnje s roditeljima

Uvjeti za mentorstvo:

Mentor može biti učitelj koji posjeduje višegodišnje iskustvo u praksi waldorfske pedagogije. Poželjno je iskustvo u obrazovanju odraslih (rad s roditeljima i izobrazba waldorfskih učitelja). Obzirom na prirodu uloge, mentor pored stručne kvalifikacije (stručno-pedagoška osposobljenost) treba posjedovati i priznate osobne kvalitete: otvorenost, fleksibilnost, slušateljsku sposobnost, tolerantnost i altruizam, kao izraze uzorne slike učitelja.

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA

koja se primjenjuje u ostvarivanju waldorfskog nastavnog plana i programa

PROPISANI OBLICI DOKUMENTACIJE

 • Matična knjiga učenika
 • Dnevnik rada
 • Registar učenika
 • Svjedodžba

SPECIFIČNI OBLICI DOKUMENTACIJE

1. Učenicki spisi - posebni imenički obrazac, primjeren elementima praćenja i ocjenjivanja temeljenog na waldorfskom planu i programu
2. Opisna svjedodžba - sukladno Pravilniku o načinima praćenja i ocjenjivanja uspjeha učenika na waldorfskim školama

Drugi članci iz Pedagogija

Tko je Rudolf Steiner?
O waldorfskoj pedagogiji
Predškolski odgoj
Osnovna škola
Srednja škola
Institut za Waldorfsku pedagogiju

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.