+385 (0)1 6609 609

Peti razred

Naslovnica >Osnovna škola >Peti razred

Hrvatski jezik

Učenik petog razreda stoji u stadiju pretpuberteta i ima još uvijek čuvstvu primjereno razumijevanje za lijepo (muzikalitet, intonacija, ritam) jezika. Tomu čuvstvenom razumijevanju odgovara izbor tema za recitacije i za pripovijedanje. I u gramatici je naglasak na unutarnjem diferenciranju jezika: deklinacija, aktiv i pasiv, direktni i indirektni govor.

1. Upoznavanje jezičnih pravilnosti i jezični odgoj

Književnost

 • dijelovi tekstova ranih visokih kultura: Bhagavatgite, Mahabharete, Veda, ep o Gilgemešu, iz Aveste, egipatskih himni
 • osobit naglasak na grčkom heksametru (Ilijada, Odiseja)
 • hrvatske junačke priče, epopeje i sage iz najranijih razdoblja hrvatske povijesti i književnosti
 • klasične priče grčke starine

2. Pismeno i usmeno izražavanje (jezično izražavanje)

 • pisanje sastavka u svezi s ostalim predmetima (prirodopis, zemljopis, itd.)
 • različite životne situacije (potraga za informacijama i znanjima, dogovori) koriste se za učenje pisanja poslovnih pisama
 • sve je usmjereno na jasnoću i sažetost izricanja namjere ili zamolbe, čime se povećava spremnost i vještina točnog razumijevanja i uvježbava budno promatranje, prepoznavanje ispravnih namjera te postupci na putu do ostvarenja neke namjere
 • razlučivanje objektivnog oblikovanja nekog prikaza, bez namjernih dodataka iz učenikove mašte
 • učenici prema sklonostima i preporuci učitelja čitaju široki izbor lektire, samostalno prepričavajući , opisujući i međusobno se potičući u sve probudenijem interesu za izgovorenu i pisanu riječ

3. Gramatika i pravopis

 • Gramatika:ponavljanje sadržaja cetvrtog razreda: glagolska vremena, prilozi, prijedlozi, imenice po rodu, broju i padežu
  • deklinacija imenica
  • glasovne promjene
  • pridjevi: neodredeni i odredeni vid, komparacija
  • zamjenica, zamjeničke enklitike
  • prilozi (pojam, tvorba, komparacija)
  • razlikovanje pridjeva i priloga
  • upravni i neupravni govor
  • tvorbe riječi: osnova, prefiks, sufiks
  • tvorbe opisnih i posvojnih pridjeva
  • rečenica kao jedinica poruke: pošiljatelj, primatelj, namjera
  • rečenica sa skrivenim subjektom, besubjektivna rečenica
  • atribut
  • sročnost (slaganje atributa s imenicom, subjekta s predikatom)
 • Pravopis:
  • veliko i malo slovo
  • pisanje riječi s glasovnim promjenama
  • pisanje č i ć u vokativu i lokativu jednine
  • izgovor i pisanje izgovornih (naglasnih cjelina), sastavljeno i rastavljeno pisanje

Literatura:

 1. Pripovijesti iz kultura starog vijeka
 2. Priče o grčkim bogovima i junacima
 3. Legende o Hrvatima
 4. S. Težak: Jezik i izražavanje 5
 5. Bežen, Jamberec: Hrvatska čitanka 5

Matematika

Ciljevi

 • uočavanje pravilnosti geometrijskih oblika
 • vježbanje sigurnosti pokreta u crtanju bez geometrijskog pribora
 • razvoj sposobnosti predočavanja prostornih odnosa
 • produbiti i učvrstiti računanje s prirodnim brojevima, decimalnim brojevima i razlomcima
 • njegovanje estetskih i moralnih vrijednosti, točnosti, preciznosti i urednosti

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: SKUP PRIRODNIH BROJEVA

 • računanje s prirodnim brojevima i primjena svojstva računskih operacija.
 • djeljivost broja

2. nastavna epoha: GEOMETRIJA

 • osnovni pojmovi o geometriji
 • osnovni geometrijski likovi (trokut, kvadrat, krug)
 • kutovi
 • opseg i površina
 • Pitagorin poučak (jednakokračan trokut)

3. nastavna epoha: DECIMALNI BROJEVI

 • usvajanje pojma decimalnog broja
 • računanje s decimalnim brojevima

Zemljopis

Ciljevi

Učenik treba upoznati svoju domovinu, kao dio svijeta kojemu pripada, tako dobro da iz njegova poznavanja i razumijevanja nastane spoznaja o povezanosti reljefa, klime, načina života ljudi, gospodarstva i kulture.

U središtu pozornosti je Hrvatska kao srednjoeuropska zemlja: srednjoeuropska obilježja Hrvatske i karakteristična područja i geografski oblici treba egzemplarno obraditi tako da učenik upozna osnovne geografske pojmove.

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: SREDNJA EUROPA

 • topografija domovine (Hrvatska): hrvatska himna (Lijepa naša) - nastanak hrvatske himne, hrvatski grb i zemljopisna obilježja u hrvatskom grbu i himni
 • rijeke: geografska obilježja rijeka i njihovo značenje za život stanovnika
 • hrvatske rijeke kao granice i kao veza sa susjednim zemljama
 • polariteti: brdske i ravničarske rijeke, ušca u rijeke i u mora; otoci i obala
 • klimatske razlike kontinentalnog i mediteranskog dijela Hrvatske
 • prometnice, granični prijelazi, prometnice izmedu otoka i obala, gospodarstvo
 • izrada zemljovida cesta, pruga, luka (samostalni istraživački rad učenika po pojedinim temama; projekt-nastava)
 • nizinski, brdski, obalni dio Hrvatske: način života, gospodarstvo - nekad i danas
 • osobitost pojedinih regija s obzirom na način života ljudi, biljni svijet, tlo, gospodarstvo u hrvatskim regijama
 • zemljopisne osobitosti Hrvatske u odnosu na susjedne zemlje
 • srednjoeuropska i sredozemna obilježja Hrvatske
 • kulturne osobitosti pojedinih hrvatskih regija (pjesme, priče i pripovijesti iz pojedinih regija i o pojedinim regijama

Povijest

Ciljevi

Uvažavajuci razvojne zakonitosti učenika 5. razreda nastava povijesti treba omogućiti:

 • usvajanje pojma vremena i prostora u kojem su se razvijale stare kulture
 • razumijevanje i uvid kako je naša suvremena kultura uspostavljena na tekovinama ranijih kultura
 • uspostavljanje odnosa poštivanja ranijih kultura
 • utjecati na moralni razvoj u smislu odgovornosti za kulturu
 • razviti svijest da je kultura ono što je istinsko ljudsko i da je kultura tekovina cijelog čvjecanstva

U središti nastave povijesti su STARE KULTURE (kulture prvih pisama).

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: OD MITA DO POVIJESTI

2. nastavna epoha: GRČKA POVIJEST

 • pretpovijesno doba: Čovjek u pradavna vremena; način života i rada: odjeca, oruđa i oružja, obradivanje tla, uzgoj domaćih životinja, kultura i umjetnost
 • mitološki sadržaji iz staroindijskih vedskih tekstova; Upanišade i Bhagavadgite; nastanak kasta, Budhin život
 • staroiranska kultura, nastanak prvih stalnih naselja; počeci poljodeljstva i stočarstva; Zaratustrin život; tekstovi iz Aveste
 • gradske kulture Mezopotamije; ep o Gilgamešu; klinasto pismo
 • motivi iz staroegipatske mitologije; primjeri velikih kulturnih dostignuća; izgradnja državnog sustava (povezano s nastavom zemljopisa)
 • život i kultura starih Grka: ilijada i Odiseja, nastanak grčkog polisa (Sparta, Atena), likovi i dogadaji iz perzijskih ratova, Periklovo doba, Aleksandar i širenje grcke kulture (helenizam)
 • hrvatski povijesni korjeni u razdoblju helenizma

Biologija

Ciljevi

Temeljni cilj nastave je omogućiti učeniku da razvije osjećaj pripadnosti Zemlji, i njoj pripadajućem biljnom svijetu (što je danas jedan od bitnih uvjeta života ali i preživljavanja).

Drugi značajan cilj je razviti način promatranja rasta i razvoja biljke kao procesa koji je djetetu u razvoju blizak a ne stran. Treba pri tomu izbjeći površne analogije, a umjesto toga to treba kao pitanje sa djetetom razvijati.

Sadržaji nastave:

1. nastavna epoha: POZNAVANJE ŽIVOTINJA

nastavak promatranja životrinja u odnosu prema čovjeku (egzemplarno, a ishodište je raščlanjenost na glavu, trup i udove: orao, lav, govedo):

 • orao (dominacija oka i disanja)
  • ptica grabežljivice (velika virtuoznost u zračnom prostoru)
  • ptice pjevice (sklad s okolinom, s godišnjim dobima, gradi gnijezda ili pjevu)
  • vodenprice ili ptice plivačice (njihove plivačke sposobnosti)
  • ptice koje žive na zemlji/trkačice (naglasak na sposobnosti trčanja)
 • lav (dominancija sustava disanja i cirkulacije), iza poznavanja lava može se egzemplarno upoznati:
  • divlje mačke /leopard, tigar
  • vuk, lisica.
 • govedo (dominacija organa probave)
  • alpski kozorošci
  • divokoze
  • srne, jeleni i antilope

2. nastavna epoha: BILJNI SVIJET I ODNOS BILJKE I ČOVJEKA

upoznati prirodne životne prostore biljaka

upoznati rast biljke i uvjete rasta biljaka: sastav tla, vlažnost, svjetlo i toplina

 • život biljaka kroz godišnji ritam
 • promatranje i opisivanje biljnog svijeta: korijen biljke, stapka, lišce, oblik cvjetnih glavica
 • razlika između cvijeta drveta i cvijeta livade i šume
 • što je biljka?
 • nastanak hrane u zelenoj biljci
 • razmnožavanje biljaka
 • promatranje, opisivanje i crtanje promatranih biljaka: plijesni, alge, gljive, lišajevi, mahovine, papratnjače, preslica, četinari, porodica ruža i porodica ljiljana.

Strani jezici

Ciljevi

U tom uzrastu je važno njegovati estetički element jezika, a također i u odnosu na neposredni doživljaj životnog učenikova okruženja iz kojeg se uzimaju teme, dijalozi i priče.

Orijentacija na civilizacijski odnosno kulturološki aspekt jezične nastave ostvaruje se preko sadržaja nastave zemljopisa (uvodi se upoznavanje krajolika onih zemalja u kojima se govore njemački i engleski jezik), nastave povijesti i narodnih kao i umjetničkih priča.

Nastavni sadržaji

Sadržaji iz glavne nastave (zemljopis, matematika, mitologija) su središnja tema i u engleskom/njemačkom jeziku

 • ritmicke pjesmice, komunikacijske igre i gramatičke igre, recitacije, pjesme i priče. (fonološkomorfološki i stilistički aspekt)
 • izmjena godišnjih doba i svetkovine kao tema preko koje učenici upoznaju neke engleske/njemačke običaje i tradicionalne engleske/njemačke priče (kulturni aspekt)
 • predstava na engleskom i/ili njemačkom jeziku

Gramatika (engleski jezik):
tvorba množine imenice, prve nepravilnosti, possesive case, određeni i neodređeni član, različite vrste zamjenica, glavni i redni brojevi, prijedlozi i veznici, pomoćni glagol: Present, Future + Past Tense, različiti nepravilni glagoli, Present + Past Tense od glagola be, have, do. Obrađuju se i pitanja, negacija, zapovjed, zabrana, te jednostavni red riječi.

Gramatika (njemački jezik):glagolska vremena:

 • prezent i preterit
 • deklinacija određenog člana
 • komparacija pridjeva
 • parovi suprotnih pridjeva
 • množina imenica

Rječnik: se proširuje i utvrduju sadržaji iz prva četiri razreda: brojevi, radnje, dijelovi tijela, osjećaji, boje, dani u tjednu i orijentacija u vremenu (godišnja doba, mjeseci, danas, sutra, jučer, kazivanje sati i datuma), osnove matematike, zemljopisa, pripovjedni i razgovorni materijal, kao i dijalozi i sadržaji iz neposrednog života učenika, te brzalice (tongue twisters).

Čitanje i pisanje: vježbanje pisanja prepisivanjem, diktatima, pisanjem čestitki, kratkih pisama, te čitanje slikovnica.

Likovna kultura

Ciljevi

Nastava slikanja se orijentira na motive iz glavne nastave sa zadaćom kvalitativnog doživljavanja i produbljivanja nastavnih sadržaja. Posebno se u 5. razredu povezuju nastava slikanja i sadržaji iz biologije, jer motivi iz biologije (biljni svijet) su prikladni za izražavanje bojom i boja omogućuje učeniku da otkrije i doživi snage koje međusobno djeluju u biljci, odnosno koje iz biljke djeluju na njega (snaga sunca i zemlje, svjetla i tame, stalno promjenljivi procesi boja u prirodi; ugodaji biljaka i slično).

Nastavni sadržaji:

 • razvijanje atmosfere koju stvara biljka iz zeleno-žutog
 • kvalitativno promatranje razlika izmedu različitih nijansi ruža (ili drugih biljaka), itd.

Plastificiranje

Iz kugle ili jajeta izvesti pupoljke, voće ili razne oblike biljaka; intencija nije naturalistički prikazati oblik, nego naslutiti pokret rasta koji stvara "tvar"; povezano s nastavom biologije

Glazbena kultura

Ciljevi:

 • vježbati da dijete otkrije potrebu za harmonijom i da pronalazi (otkriva) harmonije (polifonija)
 • ne samo pravilno, nego i lijepo pjevanje: Dijete treba tomu sukladno glazbu početi doživljavati kao umjetnost

Nastavni sadržaji

 • prvi troglasni zbor (mješoviti zbor učenika od 5. do 8. razreda)
 • upoznavanje prvih durskih i molskih tonaliteta
 • prati se jednostavno melodijsko kretanje dur i mol tonaliteta s jednim predznakom; posebno mjesto zauzima mala i velika terca; srodnosti medu tonalitetima.
 • uloga notnih vrijednosti te predznaka u glazbenom pismu
 • osnovni pojmovi iz glazbene kulture: glazbeni oblici, upoznavanje narodnih instrumenata
 • pripovijedanje priča iz biografije poznatih glazbenika

Euritmija

Ciljevi:

Pored daljnjeg rada na gramatičkim elementima, posebnu pažnju polagati na oblikovanje glasovnih gesti i riječi. Ljepotu, ritam i oblik jezika učenik treba uvježbavati, doživjeti i razumijeti kao raščlanjene cjeline.

Nastava euritmije treba omogućiti učeniku da osvijesti geometriju vlastitog tijela: petokutnik koji se takoder kroz hodanje pokreće u prostoru.

Povezana s nastavom povijesti, literature i glazbe nastava euritmije treba pratiti i omogućiti jači doživljaj i iskustvo izražavanja pokretom tekstova o drevnim kulturama, kraćih priča i pjesmica u nastavi stranih jezika i u nastavi materinjeg jezika.

Nastavni sadržaji

 • vježbe prostornih oblika (različite leminiskate, zvjezdane forme).
 • vježbe koncentracije i spretnosti
 • razliciti dur tonaliteti
 • dvoglasne melodije i kanoni

Ručni rad

Ciljevi:
Nastava se usmjerava na "puninu predmeta" i na oblik, što odgovara djetetovoj poterbi za okretanjem prema stvarnom svijetu, za izražavanje sebe prema vani.

Nastavni sadržaji

 • pletenje čarapa (u više boja, šareni i geometrijski složeni motivi)
 • pletenje rukavica (šareni i geometrijski složeni motovi)

Religijska kultura

Nastavni sadržaji

 • Ivanovo evanđelje, prolog
 • različite mitologije: Zaratustra, Mitra i ostale. (Izabrani motivi)

Obrti

Ciljevi

Ispravni rad zahtjeva odgovarajucu fizičku konstituciju djeteta. U petom razredu dijete treba pripremiti za praktičnu djelatnost i osposobiti ga da koristi osnovne alate koji odgovaraju stupnju učenikovog razvoja.

Nastavni sadržaji

 • Ručni alati: rad s nožem, ručna pila, bušilica, čekić, alat za rezbarenje, itd.
 • izrada drvenih figurica: životinje, patuljci, ovčice s pastirima, brodići od kore drveta
 • dovršavanje jednostavnih uporabnih predmeta kao: drveni mješač, kuhače, žlice, otvarač za pisma i slično
 • upoznavanje vrsta drveta (posebno s obzirom na mogućnost obrade)
 • izrada svjećnjaka i podložaka za čaše
 • rezbarenje motiva hrvatskog pletera.

Tjelesni odgoj

Ciljevi

Tema ovog razreda je stvaranje ugođaja pojedinačnog vježbanja, prijelaz na odredene zadatke na spravama, kao i na rad s loptama. U skladu s tim u nastavni plan ulaze i atletske vježbe, te elementi uvodenja u osnovne športove.
Pocinje i nastava plivanja.
U središtu nastavne aktivnosti je rad na oblikovanju prostorne svijesti. Kod igara postupno nestaje slikovni karakter i popratna riječ, a na njihovo mjesto dolaze pomalo pravila i tehnika.

Nastavni sadržaji

 • gimnastičke vježbe na tlu i na spravama (greda, kozlić, vratilo, ruče)
 • Bothmer gimnastika: vježbe na temu trokuta i kvadrata
 • športske igre: "Loptomet" – vrsta uvoda u rukomet, te prvi elementi košarke i odbojke
 • igre "Poskok", "Indijanska lovica"
 • štafetne igre s rekvizitima
 • prve atletske discipline (uvod u skok udalj, sprint 30 m, trčanje 400 m
 • obuka u plivanju (osnove stilova)
 • vježbe sa štapom.
Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.