+385 (0)1 6609 609

Peti razred

Naslovnica >Osnovna škola >Peti razred

Hrvatski jezik

Učenik petog razreda stoji u stadiju pretpuberteta i ima još uvijek čuvstvu primjereno razumijevanje za lijepo (muzikalitet, intonacija, ritam) jezika. Tomu čuvstvenom razumijevanju odgovara izbor tema za recitacije i za pripovijedanje. I u gramatici je naglasak na unutarnjem diferenciranju jezika: deklinacija, aktiv i pasiv, direktni i indirektni govor.

1. Upoznavanje jezičnih pravilnosti i jezični odgoj

Književnost

 • dijelovi tekstova ranih visokih kultura: Bhagavatgite, Mahabharete, Veda, ep o Gilgemešu, iz Aveste, egipatskih himni
 • osobit naglasak na grčkom heksametru (Ilijada, Odiseja)
 • hrvatske junačke priče, epopeje i sage iz najranijih razdoblja hrvatske povijesti i književnosti
 • klasične priče grčke starine

2. Pismeno i usmeno izražavanje (jezično izražavanje)

 • pisanje sastavka u svezi s ostalim predmetima (prirodopis, zemljopis, itd.)
 • različite životne situacije (potraga za informacijama i znanjima, dogovori) koriste se za učenje pisanja poslovnih pisama
 • sve je usmjereno na jasnoću i sažetost izricanja namjere ili zamolbe, čime se povećava spremnost i vještina točnog razumijevanja i uvježbava budno promatranje, prepoznavanje ispravnih namjera te postupci na putu do ostvarenja neke namjere
 • razlučivanje objektivnog oblikovanja nekog prikaza, bez namjernih dodataka iz učenikove mašte
 • učenici prema sklonostima i preporuci učitelja čitaju široki izbor lektire, samostalno prepričavajući , opisujući i međusobno se potičući u sve probudenijem interesu za izgovorenu i pisanu riječ

3. Gramatika i pravopis

 • Gramatika:ponavljanje sadržaja cetvrtog razreda: glagolska vremena, prilozi, prijedlozi, imenice po rodu, broju i padežu
  • deklinacija imenica
  • glasovne promjene
  • pridjevi: neodredeni i odredeni vid, komparacija
  • zamjenica, zamjeničke enklitike
  • prilozi (pojam, tvorba, komparacija)
  • razlikovanje pridjeva i priloga
  • upravni i neupravni govor
  • tvorbe riječi: osnova, prefiks, sufiks
  • tvorbe opisnih i posvojnih pridjeva
  • rečenica kao jedinica poruke: pošiljatelj, primatelj, namjera
  • rečenica sa skrivenim subjektom, besubjektivna rečenica
  • atribut
  • sročnost (slaganje atributa s imenicom, subjekta s predikatom)
 • Pravopis:
  • veliko i malo slovo
  • pisanje riječi s glasovnim promjenama
  • pisanje č i ć u vokativu i lokativu jednine
  • izgovor i pisanje izgovornih (naglasnih cjelina), sastavljeno i rastavljeno pisanje

Literatura:

 1. Pripovijesti iz kultura starog vijeka
 2. Priče o grčkim bogovima i junacima
 3. Legende o Hrvatima
 4. S. Težak: Jezik i izražavanje 5
 5. Bežen, Jamberec: Hrvatska čitanka 5

Matematika

Ciljevi

 • uočavanje pravilnosti geometrijskih oblika
 • vježbanje sigurnosti pokreta u crtanju bez geometrijskog pribora
 • razvoj sposobnosti predočavanja prostornih odnosa
 • produbiti i učvrstiti računanje s prirodnim brojevima, decimalnim brojevima i razlomcima
 • njegovanje estetskih i moralnih vrijednosti, točnosti, preciznosti i urednosti

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: SKUP PRIRODNIH BROJEVA

 • računanje s prirodnim brojevima i primjena svojstva računskih operacija.
 • djeljivost broja

2. nastavna epoha: GEOMETRIJA

 • osnovni pojmovi o geometriji
 • osnovni geometrijski likovi (trokut, kvadrat, krug)
 • kutovi
 • opseg i površina
 • Pitagorin poučak (jednakokračan trokut)

3. nastavna epoha: DECIMALNI BROJEVI

 • usvajanje pojma decimalnog broja
 • računanje s decimalnim brojevima

Zemljopis

Ciljevi

Učenik treba upoznati svoju domovinu, kao dio svijeta kojemu pripada, tako dobro da iz njegova poznavanja i razumijevanja nastane spoznaja o povezanosti reljefa, klime, načina života ljudi, gospodarstva i kulture.

U središtu pozornosti je Hrvatska kao srednjoeuropska zemlja: srednjoeuropska obilježja Hrvatske i karakteristična područja i geografski oblici treba egzemplarno obraditi tako da učenik upozna osnovne geografske pojmove.

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: SREDNJA EUROPA

 • topografija domovine (Hrvatska): hrvatska himna (Lijepa naša) - nastanak hrvatske himne, hrvatski grb i zemljopisna obilježja u hrvatskom grbu i himni
 • rijeke: geografska obilježja rijeka i njihovo značenje za život stanovnika
 • hrvatske rijeke kao granice i kao veza sa susjednim zemljama
 • polariteti: brdske i ravničarske rijeke, ušca u rijeke i u mora; otoci i obala
 • klimatske razlike kontinentalnog i mediteranskog dijela Hrvatske
 • prometnice, granični prijelazi, prometnice izmedu otoka i obala, gospodarstvo
 • izrada zemljovida cesta, pruga, luka (samostalni istraživački rad učenika po pojedinim temama; projekt-nastava)
 • nizinski, brdski, obalni dio Hrvatske: način života, gospodarstvo - nekad i danas
 • osobitost pojedinih regija s obzirom na način života ljudi, biljni svijet, tlo, gospodarstvo u hrvatskim regijama
 • zemljopisne osobitosti Hrvatske u odnosu na susjedne zemlje
 • srednjoeuropska i sredozemna obilježja Hrvatske
 • kulturne osobitosti pojedinih hrvatskih regija (pjesme, priče i pripovijesti iz pojedinih regija i o pojedinim regijama

Povijest

Ciljevi

Uvažavajuci razvojne zakonitosti učenika 5. razreda nastava povijesti treba omogućiti:

 • usvajanje pojma vremena i prostora u kojem su se razvijale stare kulture
 • razumijevanje i uvid kako je naša suvremena kultura uspostavljena na tekovinama ranijih kultura
 • uspostavljanje odnosa poštivanja ranijih kultura
 • utjecati na moralni razvoj u smislu odgovornosti za kulturu
 • razviti svijest da je kultura ono što je istinsko ljudsko i da je kultura tekovina cijelog čvjecanstva

U središti nastave povijesti su STARE KULTURE (kulture prvih pisama).

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: OD MITA DO POVIJESTI

2. nastavna epoha: GRČKA POVIJEST

 • pretpovijesno doba: Čovjek u pradavna vremena; način života i rada: odjeca, oruđa i oružja, obradivanje tla, uzgoj domaćih životinja, kultura i umjetnost
 • mitološki sadržaji iz staroindijskih vedskih tekstova; Upanišade i Bhagavadgite; nastanak kasta, Budhin život
 • staroiranska kultura, nastanak prvih stalnih naselja; počeci poljodeljstva i stočarstva; Zaratustrin život; tekstovi iz Aveste
 • gradske kulture Mezopotamije; ep o Gilgamešu; klinasto pismo
 • motivi iz staroegipatske mitologije; primjeri velikih kulturnih dostignuća; izgradnja državnog sustava (povezano s nastavom zemljopisa)
 • život i kultura starih Grka: ilijada i Odiseja, nastanak grčkog polisa (Sparta, Atena), likovi i dogadaji iz perzijskih ratova, Periklovo doba, Aleksandar i širenje grcke kulture (helenizam)
 • hrvatski povijesni korjeni u razdoblju helenizma

Biologija

Ciljevi

Temeljni cilj nastave je omogućiti učeniku da razvije osjećaj pripadnosti Zemlji, i njoj pripadajućem biljnom svijetu (što je danas jedan od bitnih uvjeta života ali i preživljavanja).

Drugi značajan cilj je razviti način promatranja rasta i razvoja biljke kao procesa koji je djetetu u razvoju blizak a ne stran. Treba pri tomu izbjeći površne analogije, a umjesto toga to treba kao pitanje sa djetetom razvijati.

Sadržaji nastave:

1. nastavna epoha: POZNAVANJE ŽIVOTINJA

nastavak promatranja životrinja u odnosu prema čovjeku (egzemplarno, a ishodište je raščlanjenost na glavu, trup i udove: orao, lav, govedo):

 • orao (dominacija oka i disanja)
  • ptica grabežljivice (velika virtuoznost u zračnom prostoru)
  • ptice pjevice (sklad s okolinom, s godišnjim dobima, gradi gnijezda ili pjevu)
  • vodenprice ili ptice plivačice (njihove plivačke sposobnosti)
  • ptice koje žive na zemlji/trkačice (naglasak na sposobnosti trčanja)
 • lav (dominancija sustava disanja i cirkulacije), iza poznavanja lava može se egzemplarno upoznati:
  • divlje mačke /leopard, tigar
  • vuk, lisica.
 • govedo (dominacija organa probave)
  • alpski kozorošci
  • divokoze
  • srne, jeleni i antilope

2. nastavna epoha: BILJNI SVIJET I ODNOS BILJKE I ČOVJEKA

upoznati prirodne životne prostore biljaka

upoznati rast biljke i uvjete rasta biljaka: sastav tla, vlažnost, svjetlo i toplina

 • život biljaka kroz godišnji ritam
 • promatranje i opisivanje biljnog svijeta: korijen biljke, stapka, lišce, oblik cvjetnih glavica
 • razlika između cvijeta drveta i cvijeta livade i šume
 • što je biljka?
 • nastanak hrane u zelenoj biljci
 • razmnožavanje biljaka
 • promatranje, opisivanje i crtanje promatranih biljaka: plijesni, alge, gljive, lišajevi, mahovine, papratnjače, preslica, četinari, porodica ruža i porodica ljiljana.

Strani jezici

Ciljevi

U tom uzrastu je važno njegovati estetički element jezika, a također i u odnosu na neposredni doživljaj životnog učenikova okruženja iz kojeg se uzimaju teme, dijalozi i priče.

Orijentacija na civilizacijski odnosno kulturološki aspekt jezične nastave ostvaruje se preko sadržaja nastave zemljopisa (uvodi se upoznavanje krajolika onih zemalja u kojima se govore njemački i engleski jezik), nastave povijesti i narodnih kao i umjetničkih priča.

Nastavni sadržaji

Sadržaji iz glavne nastave (zemljopis, matematika, mitologija) su središnja tema i u engleskom/njemačkom jeziku

 • ritmicke pjesmice, komunikacijske igre i gramatičke igre, recitacije, pjesme i priče. (fonološkomorfološki i stilistički aspekt)
 • izmjena godišnjih doba i svetkovine kao tema preko koje učenici upoznaju neke engleske/njemačke običaje i tradicionalne engleske/njemačke priče (kulturni aspekt)
 • predstava na engleskom i/ili njemačkom jeziku

Gramatika (engleski jezik):
tvorba množine imenice, prve nepravilnosti, possesive case, određeni i neodređeni član, različite vrste zamjenica, glavni i redni brojevi, prijedlozi i veznici, pomoćni glagol: Present, Future + Past Tense, različiti nepravilni glagoli, Present + Past Tense od glagola be, have, do. Obrađuju se i pitanja, negacija, zapovjed, zabrana, te jednostavni red riječi.

Gramatika (njemački jezik):glagolska vremena:

 • prezent i preterit
 • deklinacija određenog člana
 • komparacija pridjeva
 • parovi suprotnih pridjeva
 • množina imenica

Rječnik: se proširuje i utvrduju sadržaji iz prva četiri razreda: brojevi, radnje, dijelovi tijela, osjećaji, boje, dani u tjednu i orijentacija u vremenu (godišnja doba, mjeseci, danas, sutra, jučer, kazivanje sati i datuma), osnove matematike, zemljopisa, pripovjedni i razgovorni materijal, kao i dijalozi i sadržaji iz neposrednog života učenika, te brzalice (tongue twisters).

Čitanje i pisanje: vježbanje pisanja prepisivanjem, diktatima, pisanjem čestitki, kratkih pisama, te čitanje slikovnica.

Likovna kultura

Ciljevi

Nastava slikanja se orijentira na motive iz glavne nastave sa zadaćom kvalitativnog doživljavanja i produbljivanja nastavnih sadržaja. Posebno se u 5. razredu povezuju nastava slikanja i sadržaji iz biologije, jer motivi iz biologije (biljni svijet) su prikladni za izražavanje bojom i boja omogućuje učeniku da otkrije i doživi snage koje međusobno djeluju u biljci, odnosno koje iz biljke djeluju na njega (snaga sunca i zemlje, svjetla i tame, stalno promjenljivi procesi boja u prirodi; ugodaji biljaka i slično).

Nastavni sadržaji:

 • razvijanje atmosfere koju stvara biljka iz zeleno-žutog
 • kvalitativno promatranje razlika izmedu različitih nijansi ruža (ili drugih biljaka), itd.

Plastificiranje

Iz kugle ili jajeta izvesti pupoljke, voće ili razne oblike biljaka; intencija nije naturalistički prikazati oblik, nego naslutiti pokret rasta koji stvara "tvar"; povezano s nastavom biologije

Glazbena kultura

Ciljevi:

 • vježbati da dijete otkrije potrebu za harmonijom i da pronalazi (otkriva) harmonije (polifonija)
 • ne samo pravilno, nego i lijepo pjevanje: Dijete treba tomu sukladno glazbu početi doživljavati kao umjetnost

Nastavni sadržaji

 • prvi troglasni zbor (mješoviti zbor učenika od 5. do 8. razreda)
 • upoznavanje prvih durskih i molskih tonaliteta
 • prati se jednostavno melodijsko kretanje dur i mol tonaliteta s jednim predznakom; posebno mjesto zauzima mala i velika terca; srodnosti medu tonalitetima.
 • uloga notnih vrijednosti te predznaka u glazbenom pismu
 • osnovni pojmovi iz glazbene kulture: glazbeni oblici, upoznavanje narodnih instrumenata
 • pripovijedanje priča iz biografije poznatih glazbenika

Euritmija

Ciljevi:

Pored daljnjeg rada na gramatičkim elementima, posebnu pažnju polagati na oblikovanje glasovnih gesti i riječi. Ljepotu, ritam i oblik jezika učenik treba uvježbavati, doživjeti i razumijeti kao raščlanjene cjeline.

Nastava euritmije treba omogućiti učeniku da osvijesti geometriju vlastitog tijela: petokutnik koji se takoder kroz hodanje pokreće u prostoru.

Povezana s nastavom povijesti, literature i glazbe nastava euritmije treba pratiti i omogućiti jači doživljaj i iskustvo izražavanja pokretom tekstova o drevnim kulturama, kraćih priča i pjesmica u nastavi stranih jezika i u nastavi materinjeg jezika.

Nastavni sadržaji

 • vježbe prostornih oblika (različite leminiskate, zvjezdane forme).
 • vježbe koncentracije i spretnosti
 • razliciti dur tonaliteti
 • dvoglasne melodije i kanoni

Ručni rad

Ciljevi:
Nastava se usmjerava na "puninu predmeta" i na oblik, što odgovara djetetovoj poterbi za okretanjem prema stvarnom svijetu, za izražavanje sebe prema vani.

Nastavni sadržaji

 • pletenje čarapa (u više boja, šareni i geometrijski složeni motivi)
 • pletenje rukavica (šareni i geometrijski složeni motovi)

Religijska kultura

Nastavni sadržaji

 • Ivanovo evanđelje, prolog
 • različite mitologije: Zaratustra, Mitra i ostale. (Izabrani motivi)

Obrti

Ciljevi

Ispravni rad zahtjeva odgovarajucu fizičku konstituciju djeteta. U petom razredu dijete treba pripremiti za praktičnu djelatnost i osposobiti ga da koristi osnovne alate koji odgovaraju stupnju učenikovog razvoja.

Nastavni sadržaji

 • Ručni alati: rad s nožem, ručna pila, bušilica, čekić, alat za rezbarenje, itd.
 • izrada drvenih figurica: životinje, patuljci, ovčice s pastirima, brodići od kore drveta
 • dovršavanje jednostavnih uporabnih predmeta kao: drveni mješač, kuhače, žlice, otvarač za pisma i slično
 • upoznavanje vrsta drveta (posebno s obzirom na mogućnost obrade)
 • izrada svjećnjaka i podložaka za čaše
 • rezbarenje motiva hrvatskog pletera.

Tjelesni odgoj

Ciljevi

Tema ovog razreda je stvaranje ugođaja pojedinačnog vježbanja, prijelaz na odredene zadatke na spravama, kao i na rad s loptama. U skladu s tim u nastavni plan ulaze i atletske vježbe, te elementi uvodenja u osnovne športove.
Pocinje i nastava plivanja.
U središtu nastavne aktivnosti je rad na oblikovanju prostorne svijesti. Kod igara postupno nestaje slikovni karakter i popratna riječ, a na njihovo mjesto dolaze pomalo pravila i tehnika.

Nastavni sadržaji

 • gimnastičke vježbe na tlu i na spravama (greda, kozlić, vratilo, ruče)
 • Bothmer gimnastika: vježbe na temu trokuta i kvadrata
 • športske igre: "Loptomet" – vrsta uvoda u rukomet, te prvi elementi košarke i odbojke
 • igre "Poskok", "Indijanska lovica"
 • štafetne igre s rekvizitima
 • prve atletske discipline (uvod u skok udalj, sprint 30 m, trčanje 400 m
 • obuka u plivanju (osnove stilova)
 • vježbe sa štapom.

Drugi članci iz Osnovna škola

Prvi razred
Drugi razred
Treći razred
Četvrti razred
Peti razred
Šesti razred

Waldorfski Anđeli

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.