+385 (0)1 6609 609

Sedmi razred

Naslovnica >Osnovna škola >Sedmi razred

Hrvatski jezik

U sedmom razredu treba u nastavi književnosti i jezika uvažiti interes učenika za istraživanje svog vlastitog jezika. To najčešće počinje "zašučivanjem" i redukcijom sposobnosti usmenog izražavanja. Tomu ususret treba ići nastava jezika u kojoj je učenik potaknut na pronalaženje primjerenih mogućnosti izražavanja npr. za želje, za čuvstva i za čudenje. Predmetnost i konkretnost jezika učenik vježba putem pokušaja egzaktnog opisivanja.

1. Upoznavanje jezičnih pravilnosti i jezični odgoj

Književnost

 • širenje spoznaja o stranim narodima diljem svijeta, njihov nastanak, običaji, umjetnost i način života, kao doprinos općeljudskom karakteru kulture čovječanstva

2. Pismeno i usmeno izražavanje (jezično izražavanje)

 • vježbanje pomnog pronalaženja činjenica i jasno razmišljanje koje se odnosi na međusobne povezanosti, uzroke i posljedice
 • egzaktni opis procesa o onome što je videno i doživljeno u postupku učenja

3. Gramatika i pravopis

 • Gramatika: interjekcije
  • forme izražavanja iznenađenja, čuđenja
  • potpune i nepotpune rečenice
  • nezavisno i zavisno složene rečenice
  • raščlanjavanje: od dugih rečeničnih struktura do sažetosti u izraz
  • tvorba i uporaba glagolskih oblika (modalni i pomoćni glagoli)
  • glagolske imenice
  • glagolski prilog
  • radne imenice
 • Pravogovor i pravopis: uporaba zareza u jednostavnoj i složenoj rečenici.
  • pisanje i izgovor glasa ć u imenicama na -će, -oće, pridjevima na -oći, -eći i u glagolskom prilogu na -ći

Literatura:

 1. po popisu standardnog nastavnog plana za VII razred osnovnih škola u RH

Matematika

Ciljevi

 • usvajanje metoda promatranja, analiziranja i generalizacije
 • razvoj pojmovnog mišljenja
 • uloga matematike u znanstvenim metodama (tvrdnje, dokazi, definicije)
 • razvijanje smisla za lijepo
 • razvijanje istinoljubivosti i pravednosti

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: CIJELI I RACIONALNI BROJEVI I JEDNADŽBE S JEDNOM NEPOZNANICOM

 • Osnovni pojmovi knjigovostva
 • Potencije, kvadriranje i korjenovanje

2. nastavna epoha: GEOMETRIJA

 • mnogokuti
 • krug i kružnica
 • Pitagorin poučak (promatranje površina)

Zemljopis

Ciljevi

Učenik treba ostvariti prijelaz od razumijevanja gospodarskih odnosa prema kulturnim odnosima pojedinih djelova svijeta. Ovdje put ide od doživljaja i razumijevanja čovjeka na zemlji do poštivanja njegove kulture:

 • povezati zemljopisni i kulturni odnosno povijesni aspekt: razdoblje velkih otkrića i prijelaz od ptolomejske ka kopernikanskoj slici svijeta
 • upoznavanje karaktera različitih naroda i njihovih kulturnih dosega

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: AFRIKA I AZIJA

 • različiti oblici života u području crnog afričkog stanovništva i islamske Afrike u različitim vegetativnim zonama (npr. Pigmejci, nomadski narodi, ratarstvo, stanovništvo u oazama, rudarska područja)
 • utjecaji i učinci različitih religija i tradicija; kulturna obilježja Afrikanaca;
 • suočavanje sa zapadnim razumijevanjem svijeta; primjeri svrhovitog (planiranog) razvoja
 • velika zemljopisna područja u njihovim kulturno-zemljopisnim polaritetima (npr. budizam, hinduizam, islam, jugoistočna Azija i vodeni element, gusta naseljenost istočne Azije i sl.)
 • suovisnost/odnos čovjeka i prirode
 • izmjenjena uloga azijskih naroda u suvremenom svijetu

Astronomija

 • sunčeva putanja pri izlasku i zalasku
 • fenomenološko promatranje (sa zemlje) sunca i zvijezda na sjevernoj i južnoj hemisferi
 • mjesec, mjesečev put, mjesečeve mjene i utjecaji na plima i oseka
 • prelazak od ptolomejskog prema kopernikanskoj slici svijeta

Povijest

Ciljevi

Kao odgovor na potrebu djeteta za uspostavljanjem veze s vanjskim svijetom na temelju vlastite sposobnosti prosuđivanja (a ne na temelju pukog vjerovanja u autoritet) središnji cilj nastave povijesti je pobuđivanje interesa za svijet. Povijest Novog vijeka je za ostvarivanje te zadaće najpogodnija, jer u središtu pozornosti je nastajanje novog (a isti proces se odvija na individualnom razvoju učenika u ovom dobu). Radi se o tome da se učenik uputi u novo, u otkrića, istraživanja, umjetnost, nove oblike privređivanja i crkveni život.

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: Novi vijek (otkrića, pronalasci, reformacija, renesansa)

 • povijest velikih otkrića ; sagledavanje njihovih posljedica za autohtono stanovništvo i posljedica kolonizacije (primjer: Bartolomeo de la Casas)
 • pronalazak štamparskog stroja (egzemplarna analiza karaktera jednog modernog pronalaska i njegove posljedice sve do suvremenog doba - kauzalno promatranje); ostali značajni pronalasci
 • Renesansa
 • primjeri nastanka moderne prirodne znanosti (Gallilei, Kepler, Kopernik)
 • Ivana Orleanska i povijesno značenje njezina čina
 • Jan Hus, Martin Luther
 • uspostava novih gospodarskih oblika (egzemplarno: Euggena, Medici)
 • tridesetogodišnji rat (Hrvatska: Matija Gubec,.. )

Biologija

Ciljevi

U središtu procesa učenja nalazi se učenje o čovjeku s posebnim naglaskom na odnos čovjeka prema okolini, na međusovisnost i način povezanosti čovjeka i okoline iz koje on crpi svoju hranu i koja na različite načine djeluje na njegovo zdravlje odnosno na bolest. Cilj je nastave da učenik upozna konkretan utjecaj biljaka na čovjeka, njihov iscjeljiteljski učinak u svezi sa prehrambenim procesom. U tom smislu učenik se treba upoznati s prehranom i procesom prehrane u probavnom traktu, te pitanje prehrane postaviti u odnos s ugljikohidratima, bjelančevinama i mastima (ta skladna kompozicija se vidi u prvobitnoj hrani-mlijeku).

Sadržaji nastave:

1. nastavna epoha: PREHRANA I NAUKA O ZDRAVLJU

 • socijalne funkcije u kulturi prehrane
 • dišni sustav
 • krvotok i krvožilni sustav
 • organi izlučivanja i spolnost
 • centralni živcani sustav
 • ljekovito bilje i liječenje biljem
 • projekt- praktična nastava: uzgajanje začinskog bilja u školskom vrtu.

Fizika

Ciljevi

Nakon obrade daljnjih sadržaja iz akustike, optike, termike, magnetizma i elektriciteta u središte nastave dolazi Mehanika ukoliko se odnosi na staru "umjetnost dizanja" gdje je misaoni udio unaprijed vidljivo veći.

Nastavni sadržaji

nastavna epoha: UVOD U MEHANIKU

 • poluga
 • decimalna vaga
 • kosina
 • dizalica
 • koloturnik, koloturi i Koloturanje
 • klin, vijak, prijenos snage, prijenos na zupčanike
 • funkcioniranje sata putem utega (= sinteza funkcije "jednostavnih strojeva koji su gore obradeni)
 • uspostavljanje formula za poluge i kosine
 • "Zlatna pravila" mehanike

(Nastavak i proširenje tema iz 6. razreda )

Akustika

 • Chladnijeve zvučne figure
 • sirena
 • gramofon (projekt-nastava; praktično se izraduje u nastavi)
 • usmjeravanje zvuka i jeka

Optika

 • sjene i polusjena
 • Prelamanje/refleksija svjetlosti na ravnim, udubljenim i izbočenim zrcalima
 • Ljudsko oko
 • Camera obscura

Toplina

 • rasprostiranje topline
 • termometar

Magnetizam

 • deklinacija i inklinacija magnetizma zemlje
 • magnetizam kod čvrsto ugrađenih željeznih djelova npr. radijatora

Elektomagnetizam

 • izvori struje
 • djelovanje električne struje
 • djelovanje magneta, elektomagnet
 • tehničke mogućnosti uporabe: grijanje, glačalo, osigurači, ploča za kuhanje
 • opasnosti električne struje i munje

Kemija

Ciljevi

Uvesti učenike u kemijske procese i postupke koje treba kvalitativno doživjeti i shvatiti i potaknuti ih da na novi način razumijevaju i tumače pojave u prirodi. Stoga učenik treba kemijske procese promatrati prvo na prirodnim materijalima koje svakodnevno upotrebljavaju (npr. drvo, vuna, papir, kosa i sl. te da pitanja proiziđu iz svakodnevno promatranih pojava kao npr. vatre.

Istovremeno cilj je nastave kemije uvesti učenike u metodu promatranja i sistematičnog bilježenja promatranog (evidencija o pokusima) - što je uvjet samostalnog rada.

Nastavni sadržaji

nastavna epoha: ANORGANSKA KEMIJA. PROCES IZGARANJA I REZULTATI

 • vatra u njenim različitim oblicima (ugljen gori drugačije nego slama i drvo, smola drugačije od alkohola i nafte, sumpor drugačije od fosfora)
 • istraživanje spaljenih ostataka (pepeo, sumpor, ugljicni dioksid)
 • indikatori (sok crvenog zelja),
 • O2 - CO2 - kruženje
 • vapnenac, pečenje vapna, nastajanje kiselih plinova i alkaličnog spoja (vapnena lužina). Ostale kiseline (npr. solna kiselina, fosforna kiselina, sumporaste kiseline). - metali (zlato, bakar, cink, bronca, željezo)
 • kiseline, lužine i njihovo djelovanje na nastanak kristala
 • dobivanje i prerada zlata.

Strani jezici

Ciljevi

Novi vijek, vrijeme otkrića i osvajanja su središnje teme iz glavne nastave (nastave po epohama) u sedmom razredu. One trebaju i mogu biti obuhvaćene u nastavi stranih jezika. Cilj je učenja stranog jezika u 7. razredu upoznati i proširiti horizonte učenika ka upoznavanju situacija iz života stranih vršnjaka, kroz sličnosti i razlike obiteljskog, školskog i javnog života. Potaknuti što samostalnije izražavanje i prenošenje zapovijedi, zabrana i savjeta te osobito kroz zemljopisna zamišljena putovanja uvježbati traženje podataka i uputa, sporazumijevanje u novim situacijama, planiranje putovanja - snalaženje u životnim situacijama u engleskom/njemačkom govornom području.

Nastavni sadržaji

 • komunikacija u zamišljenim i konkretnim situacijama: traženje i davanje informacija
 • izražavanje zapovijedi i zabrana
 • opisivanje ljudi, opisivanje krajolika
 • klima (vokabular vezan za poznavanje vremena)
 • prepričavanje priče
 • pisanje kratkog izvješća s putovanja

(izbor tekstova i vokabulara je povezan s nastavom zemljopisa, književnosti, povijesti i umjetnosti; naglasak je na konverzaciji u situacijama i na ripovijedanju). Konkretan izbor nastavnih tema i materijala nastavnik ostvaruje u dogovoru s učenicima.

Gramatika (engleski jezik):
Vježba se primjereno sposobnosti razreda, na proznim tekstovima; na kraju se ustanove pravila na materinjem jeziku i pismeno formuliraju: Past Tense - Past Perfect.- Present Tense - present Perfect.- Future Tense - Future Perfect.- modalni glagoli: can - could, may - might, must - ought to.- Red riječi u rečenici S-V-O

Gramatika (njemački jezik):
rečenica (red riječi u njemačkoj recenici), nezavisne i zavisne rečenice.

 • - uvježbavanje infinitiva, prezenta, preterita, perfekta i futura
 • deklinacija imenica
 • deklinacija pridjeva
 • prepozicije s dativom i akuzativom
 • konjunktiv I
 • glagoli s prepozicijama
 • refleksivni glagoli
 • modalni glagoli (duerfen, koennen, moegen, muessen, wollen; znacenje modalnih gl., oblici i uporaba).

Čitanje i pisanje:
čitanje kraćih tekstova na stranom jeziku
prepisivanje tekstova
diktati, pisanje čestitki, kratkih pisama.

Likovna kultura

Ciljevi

U tom uzrastu učenik je usmjeren na svijet i želi ga otkrivati kao nešto novo te nastava slikanja treba na tu razvojnu potrebu odgovoriti temama i novim slikarskim tehnikama. Uvodi se laziranje, a same boje ne dopuštaju da odmah nastane elementarno osjećanje boja (kao ranijih) godina već se moraju vrlo nježno dodavati. Ova tehnika pruža raznovrsne mogućnosti diferenciranja i produbljavanja boje.

NAstavni sadržaji

 • svijesno uvedene perspektive: tonske, kolorističke i liniarne
 • rad sa tušem, kistom i perom (povezano s nastavom zemljopisa)
 • laziranje s jednom bojom
 • kolorističko laziranje
 • ispravna priprema papira
 • unutarnja priprema slikara za rad s kistom

Risanje

Ciljevi

Učenik u ovom razvojnom razdoblju teži pronalaženju vlastitog i nezamjenljivog stajališta i želi iste pojave prometrati iz različitih obzora. I u tom kontekstu treba u nastavi risanja središnja tema biti: perspektive i pronalaženje zajedničke točke (sjecišta) na koju se usmjeravaju i u kojoj se sijeku svi pravci i sva kretanja.

Nastavni sadržaji

 • dalji rad na projekcijama i učenje o sjenama
 • perspektive: središnja perspektiva, ptičja perspektiva i žablja perpektiva
 • crteži sa više sjecišta
 • studije o tome na postojećim predmetima (zgrade, unutarnji prostori, itd.)

Plastificiranje

u svezi s učenjem o projekcijama i sjenama, odnosno s geometrijom učenici modeliraju čunjeve, kocke, i dr.

modeliranje oblika koji omogućuju koordinaciju rada obje ruke (npr. pentagondodekaedar)

Glazbena kultura

Ciljevi:

U vrijeme sve veće spremnosti na kritiku/izražavanje kritičkog mišljenja učenici trebaju u nastavi glazebnog odgoja dobiti osnove za glazbenu prosudbu. U tom pogledu učenici su jako individualizirani te melos glede toga dobiva posebno značenje. Orijentiranje na ritam se promatra i njeguje sa stajališta socijalizacije.

Nastavni sadržaji

 • Pjevaju se balade s dijalogom i vanjskim aktivnostima (Schubert, Schumann)
 • njeguje se polifona i homofona vokalna glazba; polifono i homofono pjevanje pjesama raznih naroda
 • rad se proširuje na tonalitete s tri predznaka, a pojam harmonijsko-funkcionalnih odnosa se dalje utvrđuje (trozvuci glavnih stupnjeva)
 • složena dvodobna mjera (6/8) te vježbanje jednostavnih ritmova u toj mjeriV
 • doživlja intervala u kromatskom području
 • ritmičke improvizacije, govorni komadi, itd.
 • osnovni pojmovi iz glazbene kulture: oblik sonatnog stavka, višestavačna glazba (suita, sonata, ...)
 • biografije poznatih kompozitora

Euritmija

Ciljevi:

U svezi s nastavom materinjeg jezika sada učenici mogu kroz euritmijski pokret doživjeti finije govorne nijanse (npr. kondicionalne rečenice, naizmjenično vježbanje različitih ljudskih duševnih ugodaja kao što su tuga, veselje, ozbiljnost i prije svega radost). Upotrebom složenijih preobražaja geometrijskih oblika uvodi se red, postojanost i struktura. Svjesnije primjenjivati vježbe uspravnog držanja s naročitim naglaskom na točnost u izvođenju vježbi.

Nastavni sadržaji

 • pomjeranja u prostoru peterokuta, šesterokuta, sedmerokuta i osmerokuta u složenijim oblicima.
 • vježbe koncentracije u pokretu
 • dur i mol tonaliteti
 • humoreske

Ručni rad

Ciljevi:
Na ovom razvojnom stupnju, kada se učenik nalazi na putu ka tjelesnoj zrelosti nastava treba biti upravljena na temu rasta (u visinu) i pada (sila teže) pri čemu se pogled upravlja na stopala.

Nastavni sadržaji

 • izrada papuča od razlicitih materijala: filc, štof, koža itd.
 • samostalno kreiranje papuča
 • od nacrta do finalnog proizvoda: radne operacije (planiranje, izvođenje, prosudba proizvoda)

Religijska kultura

Nastavni sadržaji

 • obrada prizora iz pojedinih evanđelja
 • biografije sa motivima predodredenosti i sudbinskog i pojedinaca koji su u svojim životima ostvarili kršćanske krijeposti

Obrti

Ciljevi

U sedmom se razredu izrađuju drvene igračke koje nose u sebi elemente jednostavnih mehanizama: klatno, njihalo, koljeno, poluga, zglobno-polužni mehanizmi, prenosilac snage i slično. Cilj je nastave da učenik finalno obradi zamišljeni predmet i pri tom se osim poznavanja alata i vještine njihove uporabe učenici upoznaju i s preciznim instrumentima kao što su pomična mjerka, mikrometarski vijak i sl. Izradom uporabnih predmeta različitih oblika (zdjelica, šalica) na ovom stupnju razvoja se ostvaruje središnji nastavni cilj: osposobljavanje učenika u finom oblikovanju unutrašnjosti i vanjštine predmeta.

Nastavni sadržaji

 • izrada predmeta s određenom namjenom: namještaj za dječji vrtić, ograda za pašnjak, izrada krušne peći za školu, izrada makete: selo s kućicama, tornjevima i zdencima; izrada kliješta za orahe, posuda s poklopcem, zdjelice i šalice s postoljem,izrada raznih tipova broodva;

Vrtlarstvo

 • sadnja radnotehnički kompliciranijih kultura
 • pikiranje rasadnica u lonce
 • kompostiranje i pripadajući poslovi
 • poznavanje njege tla, kopanje
 • postavljanje gredica, upotreba užeta za gredice
 • pljevljenje
 • branje povrća i čišcenje za tržište
 • branje začina i čajeva i prerada
 • vezanje adventskih vijenaca
 • tkanje prostirki od slame i šaša

Tjelesni odgoj

Ciljevi

U svemu se produbljuje element vježbanja i ustrajnosti. Po prvi put u uvodnom dijelu sata mogu se s dječacima raditi vježbe snage, a s djevojčicama vježbe elastičnosti. U športskim igrama se od elemenata tehnike sad ide prema cijelini, može se već igrati na 2 koša ili u rukometu na 2 gola. Natjecateljski element postupno dobija na težini, ali se njeguju i igre koje potiču socijalnost.

Nastavni sadržaji

 • gimnastičke vježbe na spravama (iste kao u 6. razredu, a sad gimnastički sanduk, te trampolin)
 • Bothmer vježbe (tema "centar – periferija")
 • športske igre: rukomet, košarka i odbojka
 • vježbe snage i elastičnosti
 • atletske vježbe (tema skokovi – udalj, uvis, troskok), te bacanje koplja i diska
 • igre za zagrijavanje: "COUPE", "Puzajući nogomet", "Šakomet" itd.

Drugi članci iz Osnovna škola

Prvi razred
Drugi razred
Treći razred
Četvrti razred
Peti razred
Šesti razred

Waldorfski Anđeli

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.