+385 (0)1 6609 609

Sedmi razred

Naslovnica >Osnovna škola >Sedmi razred

Hrvatski jezik

U sedmom razredu treba u nastavi književnosti i jezika uvažiti interes učenika za istraživanje svog vlastitog jezika. To najčešće počinje "zašučivanjem" i redukcijom sposobnosti usmenog izražavanja. Tomu ususret treba ići nastava jezika u kojoj je učenik potaknut na pronalaženje primjerenih mogućnosti izražavanja npr. za želje, za čuvstva i za čudenje. Predmetnost i konkretnost jezika učenik vježba putem pokušaja egzaktnog opisivanja.

1. Upoznavanje jezičnih pravilnosti i jezični odgoj

Književnost

 • širenje spoznaja o stranim narodima diljem svijeta, njihov nastanak, običaji, umjetnost i način života, kao doprinos općeljudskom karakteru kulture čovječanstva

2. Pismeno i usmeno izražavanje (jezično izražavanje)

 • vježbanje pomnog pronalaženja činjenica i jasno razmišljanje koje se odnosi na međusobne povezanosti, uzroke i posljedice
 • egzaktni opis procesa o onome što je videno i doživljeno u postupku učenja

3. Gramatika i pravopis

 • Gramatika: interjekcije
  • forme izražavanja iznenađenja, čuđenja
  • potpune i nepotpune rečenice
  • nezavisno i zavisno složene rečenice
  • raščlanjavanje: od dugih rečeničnih struktura do sažetosti u izraz
  • tvorba i uporaba glagolskih oblika (modalni i pomoćni glagoli)
  • glagolske imenice
  • glagolski prilog
  • radne imenice
 • Pravogovor i pravopis: uporaba zareza u jednostavnoj i složenoj rečenici.
  • pisanje i izgovor glasa ć u imenicama na -će, -oće, pridjevima na -oći, -eći i u glagolskom prilogu na -ći

Literatura:

 1. po popisu standardnog nastavnog plana za VII razred osnovnih škola u RH

Matematika

Ciljevi

 • usvajanje metoda promatranja, analiziranja i generalizacije
 • razvoj pojmovnog mišljenja
 • uloga matematike u znanstvenim metodama (tvrdnje, dokazi, definicije)
 • razvijanje smisla za lijepo
 • razvijanje istinoljubivosti i pravednosti

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: CIJELI I RACIONALNI BROJEVI I JEDNADŽBE S JEDNOM NEPOZNANICOM

 • Osnovni pojmovi knjigovostva
 • Potencije, kvadriranje i korjenovanje

2. nastavna epoha: GEOMETRIJA

 • mnogokuti
 • krug i kružnica
 • Pitagorin poučak (promatranje površina)

Zemljopis

Ciljevi

Učenik treba ostvariti prijelaz od razumijevanja gospodarskih odnosa prema kulturnim odnosima pojedinih djelova svijeta. Ovdje put ide od doživljaja i razumijevanja čovjeka na zemlji do poštivanja njegove kulture:

 • povezati zemljopisni i kulturni odnosno povijesni aspekt: razdoblje velkih otkrića i prijelaz od ptolomejske ka kopernikanskoj slici svijeta
 • upoznavanje karaktera različitih naroda i njihovih kulturnih dosega

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: AFRIKA I AZIJA

 • različiti oblici života u području crnog afričkog stanovništva i islamske Afrike u različitim vegetativnim zonama (npr. Pigmejci, nomadski narodi, ratarstvo, stanovništvo u oazama, rudarska područja)
 • utjecaji i učinci različitih religija i tradicija; kulturna obilježja Afrikanaca;
 • suočavanje sa zapadnim razumijevanjem svijeta; primjeri svrhovitog (planiranog) razvoja
 • velika zemljopisna područja u njihovim kulturno-zemljopisnim polaritetima (npr. budizam, hinduizam, islam, jugoistočna Azija i vodeni element, gusta naseljenost istočne Azije i sl.)
 • suovisnost/odnos čovjeka i prirode
 • izmjenjena uloga azijskih naroda u suvremenom svijetu

Astronomija

 • sunčeva putanja pri izlasku i zalasku
 • fenomenološko promatranje (sa zemlje) sunca i zvijezda na sjevernoj i južnoj hemisferi
 • mjesec, mjesečev put, mjesečeve mjene i utjecaji na plima i oseka
 • prelazak od ptolomejskog prema kopernikanskoj slici svijeta

Povijest

Ciljevi

Kao odgovor na potrebu djeteta za uspostavljanjem veze s vanjskim svijetom na temelju vlastite sposobnosti prosuđivanja (a ne na temelju pukog vjerovanja u autoritet) središnji cilj nastave povijesti je pobuđivanje interesa za svijet. Povijest Novog vijeka je za ostvarivanje te zadaće najpogodnija, jer u središtu pozornosti je nastajanje novog (a isti proces se odvija na individualnom razvoju učenika u ovom dobu). Radi se o tome da se učenik uputi u novo, u otkrića, istraživanja, umjetnost, nove oblike privređivanja i crkveni život.

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: Novi vijek (otkrića, pronalasci, reformacija, renesansa)

 • povijest velikih otkrića ; sagledavanje njihovih posljedica za autohtono stanovništvo i posljedica kolonizacije (primjer: Bartolomeo de la Casas)
 • pronalazak štamparskog stroja (egzemplarna analiza karaktera jednog modernog pronalaska i njegove posljedice sve do suvremenog doba - kauzalno promatranje); ostali značajni pronalasci
 • Renesansa
 • primjeri nastanka moderne prirodne znanosti (Gallilei, Kepler, Kopernik)
 • Ivana Orleanska i povijesno značenje njezina čina
 • Jan Hus, Martin Luther
 • uspostava novih gospodarskih oblika (egzemplarno: Euggena, Medici)
 • tridesetogodišnji rat (Hrvatska: Matija Gubec,.. )

Biologija

Ciljevi

U središtu procesa učenja nalazi se učenje o čovjeku s posebnim naglaskom na odnos čovjeka prema okolini, na međusovisnost i način povezanosti čovjeka i okoline iz koje on crpi svoju hranu i koja na različite načine djeluje na njegovo zdravlje odnosno na bolest. Cilj je nastave da učenik upozna konkretan utjecaj biljaka na čovjeka, njihov iscjeljiteljski učinak u svezi sa prehrambenim procesom. U tom smislu učenik se treba upoznati s prehranom i procesom prehrane u probavnom traktu, te pitanje prehrane postaviti u odnos s ugljikohidratima, bjelančevinama i mastima (ta skladna kompozicija se vidi u prvobitnoj hrani-mlijeku).

Sadržaji nastave:

1. nastavna epoha: PREHRANA I NAUKA O ZDRAVLJU

 • socijalne funkcije u kulturi prehrane
 • dišni sustav
 • krvotok i krvožilni sustav
 • organi izlučivanja i spolnost
 • centralni živcani sustav
 • ljekovito bilje i liječenje biljem
 • projekt- praktična nastava: uzgajanje začinskog bilja u školskom vrtu.

Fizika

Ciljevi

Nakon obrade daljnjih sadržaja iz akustike, optike, termike, magnetizma i elektriciteta u središte nastave dolazi Mehanika ukoliko se odnosi na staru "umjetnost dizanja" gdje je misaoni udio unaprijed vidljivo veći.

Nastavni sadržaji

nastavna epoha: UVOD U MEHANIKU

 • poluga
 • decimalna vaga
 • kosina
 • dizalica
 • koloturnik, koloturi i Koloturanje
 • klin, vijak, prijenos snage, prijenos na zupčanike
 • funkcioniranje sata putem utega (= sinteza funkcije "jednostavnih strojeva koji su gore obradeni)
 • uspostavljanje formula za poluge i kosine
 • "Zlatna pravila" mehanike

(Nastavak i proširenje tema iz 6. razreda )

Akustika

 • Chladnijeve zvučne figure
 • sirena
 • gramofon (projekt-nastava; praktično se izraduje u nastavi)
 • usmjeravanje zvuka i jeka

Optika

 • sjene i polusjena
 • Prelamanje/refleksija svjetlosti na ravnim, udubljenim i izbočenim zrcalima
 • Ljudsko oko
 • Camera obscura

Toplina

 • rasprostiranje topline
 • termometar

Magnetizam

 • deklinacija i inklinacija magnetizma zemlje
 • magnetizam kod čvrsto ugrađenih željeznih djelova npr. radijatora

Elektomagnetizam

 • izvori struje
 • djelovanje električne struje
 • djelovanje magneta, elektomagnet
 • tehničke mogućnosti uporabe: grijanje, glačalo, osigurači, ploča za kuhanje
 • opasnosti električne struje i munje

Kemija

Ciljevi

Uvesti učenike u kemijske procese i postupke koje treba kvalitativno doživjeti i shvatiti i potaknuti ih da na novi način razumijevaju i tumače pojave u prirodi. Stoga učenik treba kemijske procese promatrati prvo na prirodnim materijalima koje svakodnevno upotrebljavaju (npr. drvo, vuna, papir, kosa i sl. te da pitanja proiziđu iz svakodnevno promatranih pojava kao npr. vatre.

Istovremeno cilj je nastave kemije uvesti učenike u metodu promatranja i sistematičnog bilježenja promatranog (evidencija o pokusima) - što je uvjet samostalnog rada.

Nastavni sadržaji

nastavna epoha: ANORGANSKA KEMIJA. PROCES IZGARANJA I REZULTATI

 • vatra u njenim različitim oblicima (ugljen gori drugačije nego slama i drvo, smola drugačije od alkohola i nafte, sumpor drugačije od fosfora)
 • istraživanje spaljenih ostataka (pepeo, sumpor, ugljicni dioksid)
 • indikatori (sok crvenog zelja),
 • O2 - CO2 - kruženje
 • vapnenac, pečenje vapna, nastajanje kiselih plinova i alkaličnog spoja (vapnena lužina). Ostale kiseline (npr. solna kiselina, fosforna kiselina, sumporaste kiseline). - metali (zlato, bakar, cink, bronca, željezo)
 • kiseline, lužine i njihovo djelovanje na nastanak kristala
 • dobivanje i prerada zlata.

Strani jezici

Ciljevi

Novi vijek, vrijeme otkrića i osvajanja su središnje teme iz glavne nastave (nastave po epohama) u sedmom razredu. One trebaju i mogu biti obuhvaćene u nastavi stranih jezika. Cilj je učenja stranog jezika u 7. razredu upoznati i proširiti horizonte učenika ka upoznavanju situacija iz života stranih vršnjaka, kroz sličnosti i razlike obiteljskog, školskog i javnog života. Potaknuti što samostalnije izražavanje i prenošenje zapovijedi, zabrana i savjeta te osobito kroz zemljopisna zamišljena putovanja uvježbati traženje podataka i uputa, sporazumijevanje u novim situacijama, planiranje putovanja - snalaženje u životnim situacijama u engleskom/njemačkom govornom području.

Nastavni sadržaji

 • komunikacija u zamišljenim i konkretnim situacijama: traženje i davanje informacija
 • izražavanje zapovijedi i zabrana
 • opisivanje ljudi, opisivanje krajolika
 • klima (vokabular vezan za poznavanje vremena)
 • prepričavanje priče
 • pisanje kratkog izvješća s putovanja

(izbor tekstova i vokabulara je povezan s nastavom zemljopisa, književnosti, povijesti i umjetnosti; naglasak je na konverzaciji u situacijama i na ripovijedanju). Konkretan izbor nastavnih tema i materijala nastavnik ostvaruje u dogovoru s učenicima.

Gramatika (engleski jezik):
Vježba se primjereno sposobnosti razreda, na proznim tekstovima; na kraju se ustanove pravila na materinjem jeziku i pismeno formuliraju: Past Tense - Past Perfect.- Present Tense - present Perfect.- Future Tense - Future Perfect.- modalni glagoli: can - could, may - might, must - ought to.- Red riječi u rečenici S-V-O

Gramatika (njemački jezik):
rečenica (red riječi u njemačkoj recenici), nezavisne i zavisne rečenice.

 • - uvježbavanje infinitiva, prezenta, preterita, perfekta i futura
 • deklinacija imenica
 • deklinacija pridjeva
 • prepozicije s dativom i akuzativom
 • konjunktiv I
 • glagoli s prepozicijama
 • refleksivni glagoli
 • modalni glagoli (duerfen, koennen, moegen, muessen, wollen; znacenje modalnih gl., oblici i uporaba).

Čitanje i pisanje:
čitanje kraćih tekstova na stranom jeziku
prepisivanje tekstova
diktati, pisanje čestitki, kratkih pisama.

Likovna kultura

Ciljevi

U tom uzrastu učenik je usmjeren na svijet i želi ga otkrivati kao nešto novo te nastava slikanja treba na tu razvojnu potrebu odgovoriti temama i novim slikarskim tehnikama. Uvodi se laziranje, a same boje ne dopuštaju da odmah nastane elementarno osjećanje boja (kao ranijih) godina već se moraju vrlo nježno dodavati. Ova tehnika pruža raznovrsne mogućnosti diferenciranja i produbljavanja boje.

NAstavni sadržaji

 • svijesno uvedene perspektive: tonske, kolorističke i liniarne
 • rad sa tušem, kistom i perom (povezano s nastavom zemljopisa)
 • laziranje s jednom bojom
 • kolorističko laziranje
 • ispravna priprema papira
 • unutarnja priprema slikara za rad s kistom

Risanje

Ciljevi

Učenik u ovom razvojnom razdoblju teži pronalaženju vlastitog i nezamjenljivog stajališta i želi iste pojave prometrati iz različitih obzora. I u tom kontekstu treba u nastavi risanja središnja tema biti: perspektive i pronalaženje zajedničke točke (sjecišta) na koju se usmjeravaju i u kojoj se sijeku svi pravci i sva kretanja.

Nastavni sadržaji

 • dalji rad na projekcijama i učenje o sjenama
 • perspektive: središnja perspektiva, ptičja perspektiva i žablja perpektiva
 • crteži sa više sjecišta
 • studije o tome na postojećim predmetima (zgrade, unutarnji prostori, itd.)

Plastificiranje

u svezi s učenjem o projekcijama i sjenama, odnosno s geometrijom učenici modeliraju čunjeve, kocke, i dr.

modeliranje oblika koji omogućuju koordinaciju rada obje ruke (npr. pentagondodekaedar)

Glazbena kultura

Ciljevi:

U vrijeme sve veće spremnosti na kritiku/izražavanje kritičkog mišljenja učenici trebaju u nastavi glazebnog odgoja dobiti osnove za glazbenu prosudbu. U tom pogledu učenici su jako individualizirani te melos glede toga dobiva posebno značenje. Orijentiranje na ritam se promatra i njeguje sa stajališta socijalizacije.

Nastavni sadržaji

 • Pjevaju se balade s dijalogom i vanjskim aktivnostima (Schubert, Schumann)
 • njeguje se polifona i homofona vokalna glazba; polifono i homofono pjevanje pjesama raznih naroda
 • rad se proširuje na tonalitete s tri predznaka, a pojam harmonijsko-funkcionalnih odnosa se dalje utvrđuje (trozvuci glavnih stupnjeva)
 • složena dvodobna mjera (6/8) te vježbanje jednostavnih ritmova u toj mjeriV
 • doživlja intervala u kromatskom području
 • ritmičke improvizacije, govorni komadi, itd.
 • osnovni pojmovi iz glazbene kulture: oblik sonatnog stavka, višestavačna glazba (suita, sonata, ...)
 • biografije poznatih kompozitora

Euritmija

Ciljevi:

U svezi s nastavom materinjeg jezika sada učenici mogu kroz euritmijski pokret doživjeti finije govorne nijanse (npr. kondicionalne rečenice, naizmjenično vježbanje različitih ljudskih duševnih ugodaja kao što su tuga, veselje, ozbiljnost i prije svega radost). Upotrebom složenijih preobražaja geometrijskih oblika uvodi se red, postojanost i struktura. Svjesnije primjenjivati vježbe uspravnog držanja s naročitim naglaskom na točnost u izvođenju vježbi.

Nastavni sadržaji

 • pomjeranja u prostoru peterokuta, šesterokuta, sedmerokuta i osmerokuta u složenijim oblicima.
 • vježbe koncentracije u pokretu
 • dur i mol tonaliteti
 • humoreske

Ručni rad

Ciljevi:
Na ovom razvojnom stupnju, kada se učenik nalazi na putu ka tjelesnoj zrelosti nastava treba biti upravljena na temu rasta (u visinu) i pada (sila teže) pri čemu se pogled upravlja na stopala.

Nastavni sadržaji

 • izrada papuča od razlicitih materijala: filc, štof, koža itd.
 • samostalno kreiranje papuča
 • od nacrta do finalnog proizvoda: radne operacije (planiranje, izvođenje, prosudba proizvoda)

Religijska kultura

Nastavni sadržaji

 • obrada prizora iz pojedinih evanđelja
 • biografije sa motivima predodredenosti i sudbinskog i pojedinaca koji su u svojim životima ostvarili kršćanske krijeposti

Obrti

Ciljevi

U sedmom se razredu izrađuju drvene igračke koje nose u sebi elemente jednostavnih mehanizama: klatno, njihalo, koljeno, poluga, zglobno-polužni mehanizmi, prenosilac snage i slično. Cilj je nastave da učenik finalno obradi zamišljeni predmet i pri tom se osim poznavanja alata i vještine njihove uporabe učenici upoznaju i s preciznim instrumentima kao što su pomična mjerka, mikrometarski vijak i sl. Izradom uporabnih predmeta različitih oblika (zdjelica, šalica) na ovom stupnju razvoja se ostvaruje središnji nastavni cilj: osposobljavanje učenika u finom oblikovanju unutrašnjosti i vanjštine predmeta.

Nastavni sadržaji

 • izrada predmeta s određenom namjenom: namještaj za dječji vrtić, ograda za pašnjak, izrada krušne peći za školu, izrada makete: selo s kućicama, tornjevima i zdencima; izrada kliješta za orahe, posuda s poklopcem, zdjelice i šalice s postoljem,izrada raznih tipova broodva;

Vrtlarstvo

 • sadnja radnotehnički kompliciranijih kultura
 • pikiranje rasadnica u lonce
 • kompostiranje i pripadajući poslovi
 • poznavanje njege tla, kopanje
 • postavljanje gredica, upotreba užeta za gredice
 • pljevljenje
 • branje povrća i čišcenje za tržište
 • branje začina i čajeva i prerada
 • vezanje adventskih vijenaca
 • tkanje prostirki od slame i šaša

Tjelesni odgoj

Ciljevi

U svemu se produbljuje element vježbanja i ustrajnosti. Po prvi put u uvodnom dijelu sata mogu se s dječacima raditi vježbe snage, a s djevojčicama vježbe elastičnosti. U športskim igrama se od elemenata tehnike sad ide prema cijelini, može se već igrati na 2 koša ili u rukometu na 2 gola. Natjecateljski element postupno dobija na težini, ali se njeguju i igre koje potiču socijalnost.

Nastavni sadržaji

 • gimnastičke vježbe na spravama (iste kao u 6. razredu, a sad gimnastički sanduk, te trampolin)
 • Bothmer vježbe (tema "centar – periferija")
 • športske igre: rukomet, košarka i odbojka
 • vježbe snage i elastičnosti
 • atletske vježbe (tema skokovi – udalj, uvis, troskok), te bacanje koplja i diska
 • igre za zagrijavanje: "COUPE", "Puzajući nogomet", "Šakomet" itd.
Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.