+385 (0)1 6609 609

Treći razred

Naslovnica >Osnovna škola >Treći razred

Hrvatski jezik

U osmoj godini najvažnije je da dijete doživi distancu u odnosu na svoju okolinu. S tim osjećajem distance učenik se mora aktivno susresti. Stoga je opća tema za tu školsku godinu - gradnja, stvaranje, oblikovanje (vidi: poznavanje prirode i društva). To mora biti prisutno u temama za recitiranje i u temama za pričanje (stvaranje svijeta).

U trećem razredu učeniku treba pružiti mogućnost da doživi (iskusi) jezik kao jezično stvaranje i zato se uvodi gramatika (načelo: od cijelne prema dijelovima, od rečenice do tri glavne vrste riječi: glagol, imenica, pridjev). Nastava gramatike pridonosi osvještavanju, postajanju svjesnijim jezika i posredstvom jezika vlastitog identiteta.

1. Upoznavanje jezičnih pravilnosti i jezični odgoj

Književnost

 • tekstovi iz sadržaja epoha: gradnja kuća, starih zanata, poljodjelstva
 • pripovijesti iz Starog zavjeta
 • usmjeravanje pozornosti na stvorenost prirode i postignuća ljudskog rada
 • oblikovanje govora pomoću govornih vježbi i igara, recitiranjem i dramatizacijom tekstova
 • scensko uprizorenje pojedinih tema
 • priče iz hrvatske narodne predaje u svezi s upoznavanjem narječja te poezije na kajkavskom i čakavskom narječju
 • posjet knjižnici, daljnja njega kulture čitanja

2. Pismeno i usmeno izražavanje (jezično izražavanje)

 • pripovijedanje, prepričavanje: detaljni opisi, suodnosi radnje, likova, situacija i značenja
 • prepisivanje i pisanje (guščjim perom, perom i držalom, naliv-perom), upoznavanje krasopisa
 • glagoljica
 • samostalni radovi na teme iz Starog zavjeta, hrvatske čitanke, tekstova o ratarstvu, starim zanatima, gradnji, tijeku godine, prirodnim zbivanjima i svetkovinama

3. Gramatika i pravopis

 • stjecanje znanja o vrstama rečenica (iz umjetničkog područja), pri čemu intonacija, naglasak i rečenicna melodija upućuju na gramatički oblik
 • dijelovi rečenice
 • upoznavanje značenja imenica, pridjeva i glagola
 • promatranje promjene oblika imenica (deklinacije), i pridjeva (komparacija), uočavanje pravilnosti
 • pojam književnog jezika, upoznavanje narječja
 • upoznavanje zamjenica, veznika, usklika
 • c i c, ije i je, interpunkcija, veliko slovo

Literatura:

 1. Stari zavjet
 2. Biblijske price
 3. Židovske sage i legende
 4. J. Streit: Neka bude svjetlo
 5. I. Kunic: Kultura dječjeg govorenja i scenskog stvaralaštva
 6. Hrvatska čitanka 3 (izbor)
 7. Moj hrvatski 3 (izbor)
 8. Antologija hrvatske dječje poezije
 9. Razlicite priče o starim obrtima, povijesti poljodijelstva i gradnje u našim krajevima

Matematika

Ciljevi

 • jasnoća i preciznost u računanju u svezi s epohom gradnje i obrade zemlje
 • upoznati zakonitosti medu brojevima i njihovim odnosima, zakonitosti računskih operacija
 • razvijati i jačati istraživacki duh
 • oblikovanje matematičkog mišljenja i zaključivanja
 • vježbanje pismenog i usmenog računanja
 • upoznavanje s mjerama i njihovo praktično korištenje
 • jačanje pažnje, koncentracije, pamćenja i volje

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: MJESNE VRIJEDNOSTI - KUĆA BROJEVA

 • pismeno zbrajanje i oduzimanje do 1000
 • Rimske brojke

2. nastavna epoha: PISMENO MNOŽENJE I DJELJENJE

 • mjere za dužinu, obujam, masu i vrijeme
 • pismeno množenje jedno i dvoznamenkastim brojevima
 • dijeljenje s jednoznamenkastim brojem

3. nastavna epoha: PISMENO MNOŽENJE I DJELJENJE

 • mjere za dužinu, obujam, masu i vrijeme
 • pismeno množenje jedno i dvoznamenkastim brojevima
 • dijeljenje s jednoznamenkastim brojem

Poznavanje prirode i društva

Ciljevi

Razvojno psihološki napredak (stupanj razvoja) od stanja "stajati u svijetu" do "promatrati svijet" mora se tematski pratiti i podržavati. Povezanost čovjeka s njegovim svijetom stvara se kroz rad, te je otuda glavni cilj nastave - višestruko upoznavanje rada i praktično djelovanje (gdje god je to moguće).

Sadržaji nastave:

1. nastavna epoha: VRTLARSTVO

   • seljak i njegove djelatnosti
   • četiri elementa (zemlja, voda, zrak, svjetlost) značajni za seljaka
   • različite vrste tla
   • žitarice
   • od zrna do pogače (ovaj proces mora biti praktično proveden i učenik se uvodi u proces neposrednog promatranja i praćenja rasta biljke: oranje u školskom vrtu, branje, sijanje, košenje, vršidba, sjetva, mljevenje i pečenje kruha)
   • domaće životinje
   • stočarstvo i mljekrastvo
   • pjesme, priče i igre vezane za tijek godišnjih djelatnosti na selu

OSNOVNA ZANIMANJA I GRADNJA:
Učenici ce upoznati značenje rada ljudskih ruku za izgled svijeta oko nas. Upoznavanje karaktera osnovnih zanimanja. Moguće je upoznati slijedeća zanimanja: pastir, prelja, ribar, drvosječa, ugljar, kovač, brodograditelj, lončar, obučar, krojač, pekar, postolar i stolar. -praktično upoznati djelatnosti koje tomu pripadaju; pjesme, priče i igre vezane za obrtničku tradiciju.

GRADNJA

 • prve ljudske nastambe (vrste)
 • čovjek kao "gospodar elemenata"
 • prozvodnja cigle (oblikovanje, sušenje, pečenje)
 • postavljanje žbuke/žbukanje (gašenje kreča)
 • zidanje, tesarski radovi, postavljanje krova
 • koordinacija s nastavom obrta; obrti koji su u svezi s graditeljstvom
 • povezano s nastavom matematike: mjere (mjere za dužinu )
 • praktične djelatnosti: gore navedeno treba prema mogućnostima škole praktično izvoditi
 • izrijeci, priče, igre i pjesme koje su u vezi s tim

Strani jezici

Ciljevi

Cilj nastave stranih jezika je i dalje da učenik doživi fonetičke i stilističke kvaliteta stranog jezika. Uz naglasak na pravilnom govoru, želi se poticati dječju intuiciju i kreativnost, proširiti i obogatiti osjećajno-misaoni prostor novim jezikom i omogućiti djetetu da drugi jezik usvoji u njegovim jezičnim, socijalnim, kulturološkim i drugim osobitostima.
Najveci dio godine još se uči neposredno slušanjem i govorenjem. Svijet oko sebe se upoznaje u situacijama u kojima se komunikacija odvija samo na stranom jeziku (npr. vrtlarenje, kupovina, ručak). Mali dijalozi, razrađeni iz pjesmica ili priča, te komunikacija na engleskom jeziku u različitim životnim situacijama (npr u razredu, na hodniku, u vrtu) pomažu učenicima da i pojedinačno aktivno koriste stečeni riječnik. Dijete se ohrabruje u samostalnom izražavanju. Umjetničkim pristupom u nastavi u najširem smislu gradi se zdravi svijet djetetovih čuvstava i usmjerenog voljnog izražavanja.

Nastavni sadržaji

 • nastava stranih jezika prati središnju temu glavne nastave: stvaranje svijeta (priče Starog Zavjeta), zemljoradnja, zanimanja (stari obrti, suvremena zanimanja, alati) i graditeljstvo (vidi: Poznavanje prirode i društva)
 • uz godišnja doba i svetkovine koje učenici prate i proslavljaju upoznaju se i tradicionalni engelski i njemački blagdani, priče i pjesme vezane za godišnja doba, za blagdane i svetkovine, te za neke tipične običaje,
 • pogađalice i kratki dijalozi
 • pisanje na stranom jeziku - (dosadašnje učenje sluhom i pokretom je zapravo priprema učenika za kasnije dobro pisanje) - započinje upoznavanjem abecede, a završava pisanjem kratkih rečenica
 • riječnik: pogađalice, brojeve od 1-100, radnje, dijelove tijela, čuvstva, boje, dani u tjednu i orijentaciju u vremenu (godišnja doba, mjeseci, danas, sutra, jučer, kazivanje sati), dom i obitelj, razred, atmosferske prilike, odjeća, životinje i život na selu, osnove aritmetike, mjerenje, ljude i njihova zanimanja, hrana, kupovina (učenje u situacijama),
 • igrokaz na engleskom i/ili na njemačkom jeziku

Likovna kultura

Ciljevi

Nastava se slikanja promatra u kontekstu središnje teme cjelokupne nastave trećeg razreda, a to je g e n e z a. Stoga središnja tema nije samo proces nastajanja slike pomoću boje, vec i sam proces nastajanja šarenog, mješanja i kombinacija boja.

 • nastajanje osnovnih boje (žuta-plava-crvena) iz svjetla i tame
 • stupnjevanje boja na plus i minus stranu kruga boje
 • izvedene boje, nastale mješanjem zelene, narančaste i ljubičaste
 • slikarski pokušaji stvaranja
 • sedam dana stvaranja svijeta ispričano samom bojom

Risanje formi

Kod učenika treba putem praktičnih radova razvijati osjećaj za stil. Učenik treba u povezanosti sa aksijalnom simetrijom moći samostalno pronalaziti slobodne asimetrične ekvivalentne forme. Time se priprema stvaranje predodžbe o prostoru (što je središnja tema nastave geometrije u 5. razredu). Predodžba prostora razvija se risanjem oblika kao što su simetrija, diametrija, pokret i suprotan pokret, ponavljanje pokreta, pravilna orijentacija i kretanje u prostoru.

Nastavni sadržaji:

Nastava se organizira u dvije nastavne epohe:

 • 1. nastavna epoha: Od unutarnjeg prema vanjskom i od vanjskog prema unutarnjem
 • 2. nastavna epoha: uravnoteženost (ritam ravnoteže)

Ciljevi:

 • tražiti odgovarajuću vanjsku formu za određenu unutrašnju formu
 • pronalaziti odgovarajucu unutrašnju formu odredenoj vanjskoj formi
 • risanje transformacija: jednoj kutnoj unutrašnjoj formi traži se izvanjska odgovarajuca okrugla forma
 • diferenciranje oblika unutar jednog kruga

Glazbena kultura

Ciljevi:

 • nastava glazbe treba pratiti psihofizički razvoj djeteta i njegovu rastuću sposobnost objektivnog odnosa prema svijetu (okolini)
 • radi toga u tom razredu može se poceti s uvodenjem u notno pismo. Time je motivirano i jace orijentiranje na temeljni ton

Dijete treba glazbu individualno doživljavati i najkasnije u trećem razredu treba (uz pomoć učitelja i u suradnji s roditeljem) odabrati svoj instrument.

Nastavni sadržaji

 • višeglasno dijatoničko muziciranje
 • jednostavni kanoni, početak višeglasnog pjevanja (kojim se i dalje njeguje sposobnost i navika slušanja)
 • pjesme koje imaju crkveno-tonalno obilježje
 • instrumentalni grupni rad se dalje provodi uvažavajući individualnu nastavu ( instrumenti: dijatonska blok-flauta sopran i alt; razne udaraljke, metalofon, flauta, oboa, engleski rog, klarinet, truba i francuski rog
 • uvođenje notnog (glazbenog) pisma

Euritmija

Ciljevi:
Temeljna zadaća nastave euritmije na ovom razvojnom stupnju treba odgovoriti na razvojne potrebe 9. godišnjaka koji sebe doživljava snažnije odvojeno od okoline tj. postaje svjesnijim sebe. Euritmijskim oblikovanjem prostornih formi i pokreta u prostoru treba pridonijeti samostalnijem i sigurnijem orijentiranju u prostoru.

Nastavni sadržaji

 • ritmičko kretanje uz stihove i glazbu, gdje se isto tako u obliku igre pojavljuju figure trokuta i četverokuta
 • vježba se prepoznavanje glazbenih motiva u slici, pitanja i odgovora u glazbi (spirala pitanje - odgovor)
 • samostalno prepoznavanje glasovnih gesti
 • vježbanje samoglasnika
 • vježbe koncentracije i spretnosti
 • doživljaj velike i male terce

Ručni rad

Ciljevi:
U skladu sa središnjom temom trećeg razreda u nastavi ručnog rada tema je: odijevanje. Paralelno s nastavom ručnog rada dijete uči risanje formi i doživljaj forme koristi u oblikovanju odjevnih predmeta. Učenici uce izrađivati neke odjevne predmete. Polazi se od glave.

Nastavni sadržaji

 • pletenje: kapa (učenje tehnike, uzimanja mjere, finalizacija proizvoda)
 • izrada ginjol lutaka (razvija djeciju maštu)

Religijska kultura

Ciljevi

 • ponuditi djeci hranu za njima prirodno date snage poštovanja i predanosti
 • poticati osjetljivost i budnost za zamjećivanje djelovanja božanskog u prirodi

Nastavni sadržaji

 • pripovijesti iz Starog zavjeta
 • židovske sage
 • biblijske priče
 • price iz Marijinog života
 • Oče naš

Tjelesni odgoj

U ovom razredu se počinju raditi i prve vježbe Bothmer gimnastike, koja je specifičnost waldorfskih škola

Igre

 • "Brzi medo"
 • "4 elementa"
 • "Kineski zid"
 • "Ledeni kipovi"
 • "Zlatni mostić"
 • "Crno – bijeli svijet"
 • preskoči s malom i velikom vijačom
 • Bothmer kolo za 3. razred
 • Bothmer vježbe "lakoća – težina"
 • ritmičke igre: "Empompi", "Mikano", "Jenky Doodle" i "Konjanici, pozor"
 • štafetne igre
Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.