+385 (0)1 6609 609

Treći razred

Naslovnica >Osnovna škola >Treći razred

Hrvatski jezik

U osmoj godini najvažnije je da dijete doživi distancu u odnosu na svoju okolinu. S tim osjećajem distance učenik se mora aktivno susresti. Stoga je opća tema za tu školsku godinu - gradnja, stvaranje, oblikovanje (vidi: poznavanje prirode i društva). To mora biti prisutno u temama za recitiranje i u temama za pričanje (stvaranje svijeta).

U trećem razredu učeniku treba pružiti mogućnost da doživi (iskusi) jezik kao jezično stvaranje i zato se uvodi gramatika (načelo: od cijelne prema dijelovima, od rečenice do tri glavne vrste riječi: glagol, imenica, pridjev). Nastava gramatike pridonosi osvještavanju, postajanju svjesnijim jezika i posredstvom jezika vlastitog identiteta.

1. Upoznavanje jezičnih pravilnosti i jezični odgoj

Književnost

 • tekstovi iz sadržaja epoha: gradnja kuća, starih zanata, poljodjelstva
 • pripovijesti iz Starog zavjeta
 • usmjeravanje pozornosti na stvorenost prirode i postignuća ljudskog rada
 • oblikovanje govora pomoću govornih vježbi i igara, recitiranjem i dramatizacijom tekstova
 • scensko uprizorenje pojedinih tema
 • priče iz hrvatske narodne predaje u svezi s upoznavanjem narječja te poezije na kajkavskom i čakavskom narječju
 • posjet knjižnici, daljnja njega kulture čitanja

2. Pismeno i usmeno izražavanje (jezično izražavanje)

 • pripovijedanje, prepričavanje: detaljni opisi, suodnosi radnje, likova, situacija i značenja
 • prepisivanje i pisanje (guščjim perom, perom i držalom, naliv-perom), upoznavanje krasopisa
 • glagoljica
 • samostalni radovi na teme iz Starog zavjeta, hrvatske čitanke, tekstova o ratarstvu, starim zanatima, gradnji, tijeku godine, prirodnim zbivanjima i svetkovinama

3. Gramatika i pravopis

 • stjecanje znanja o vrstama rečenica (iz umjetničkog područja), pri čemu intonacija, naglasak i rečenicna melodija upućuju na gramatički oblik
 • dijelovi rečenice
 • upoznavanje značenja imenica, pridjeva i glagola
 • promatranje promjene oblika imenica (deklinacije), i pridjeva (komparacija), uočavanje pravilnosti
 • pojam književnog jezika, upoznavanje narječja
 • upoznavanje zamjenica, veznika, usklika
 • c i c, ije i je, interpunkcija, veliko slovo

Literatura:

 1. Stari zavjet
 2. Biblijske price
 3. Židovske sage i legende
 4. J. Streit: Neka bude svjetlo
 5. I. Kunic: Kultura dječjeg govorenja i scenskog stvaralaštva
 6. Hrvatska čitanka 3 (izbor)
 7. Moj hrvatski 3 (izbor)
 8. Antologija hrvatske dječje poezije
 9. Razlicite priče o starim obrtima, povijesti poljodijelstva i gradnje u našim krajevima

Matematika

Ciljevi

 • jasnoća i preciznost u računanju u svezi s epohom gradnje i obrade zemlje
 • upoznati zakonitosti medu brojevima i njihovim odnosima, zakonitosti računskih operacija
 • razvijati i jačati istraživacki duh
 • oblikovanje matematičkog mišljenja i zaključivanja
 • vježbanje pismenog i usmenog računanja
 • upoznavanje s mjerama i njihovo praktično korištenje
 • jačanje pažnje, koncentracije, pamćenja i volje

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: MJESNE VRIJEDNOSTI - KUĆA BROJEVA

 • pismeno zbrajanje i oduzimanje do 1000
 • Rimske brojke

2. nastavna epoha: PISMENO MNOŽENJE I DJELJENJE

 • mjere za dužinu, obujam, masu i vrijeme
 • pismeno množenje jedno i dvoznamenkastim brojevima
 • dijeljenje s jednoznamenkastim brojem

3. nastavna epoha: PISMENO MNOŽENJE I DJELJENJE

 • mjere za dužinu, obujam, masu i vrijeme
 • pismeno množenje jedno i dvoznamenkastim brojevima
 • dijeljenje s jednoznamenkastim brojem

Poznavanje prirode i društva

Ciljevi

Razvojno psihološki napredak (stupanj razvoja) od stanja "stajati u svijetu" do "promatrati svijet" mora se tematski pratiti i podržavati. Povezanost čovjeka s njegovim svijetom stvara se kroz rad, te je otuda glavni cilj nastave - višestruko upoznavanje rada i praktično djelovanje (gdje god je to moguće).

Sadržaji nastave:

1. nastavna epoha: VRTLARSTVO

   • seljak i njegove djelatnosti
   • četiri elementa (zemlja, voda, zrak, svjetlost) značajni za seljaka
   • različite vrste tla
   • žitarice
   • od zrna do pogače (ovaj proces mora biti praktično proveden i učenik se uvodi u proces neposrednog promatranja i praćenja rasta biljke: oranje u školskom vrtu, branje, sijanje, košenje, vršidba, sjetva, mljevenje i pečenje kruha)
   • domaće životinje
   • stočarstvo i mljekrastvo
   • pjesme, priče i igre vezane za tijek godišnjih djelatnosti na selu

OSNOVNA ZANIMANJA I GRADNJA:
Učenici ce upoznati značenje rada ljudskih ruku za izgled svijeta oko nas. Upoznavanje karaktera osnovnih zanimanja. Moguće je upoznati slijedeća zanimanja: pastir, prelja, ribar, drvosječa, ugljar, kovač, brodograditelj, lončar, obučar, krojač, pekar, postolar i stolar. -praktično upoznati djelatnosti koje tomu pripadaju; pjesme, priče i igre vezane za obrtničku tradiciju.

GRADNJA

 • prve ljudske nastambe (vrste)
 • čovjek kao "gospodar elemenata"
 • prozvodnja cigle (oblikovanje, sušenje, pečenje)
 • postavljanje žbuke/žbukanje (gašenje kreča)
 • zidanje, tesarski radovi, postavljanje krova
 • koordinacija s nastavom obrta; obrti koji su u svezi s graditeljstvom
 • povezano s nastavom matematike: mjere (mjere za dužinu )
 • praktične djelatnosti: gore navedeno treba prema mogućnostima škole praktično izvoditi
 • izrijeci, priče, igre i pjesme koje su u vezi s tim

Strani jezici

Ciljevi

Cilj nastave stranih jezika je i dalje da učenik doživi fonetičke i stilističke kvaliteta stranog jezika. Uz naglasak na pravilnom govoru, želi se poticati dječju intuiciju i kreativnost, proširiti i obogatiti osjećajno-misaoni prostor novim jezikom i omogućiti djetetu da drugi jezik usvoji u njegovim jezičnim, socijalnim, kulturološkim i drugim osobitostima.
Najveci dio godine još se uči neposredno slušanjem i govorenjem. Svijet oko sebe se upoznaje u situacijama u kojima se komunikacija odvija samo na stranom jeziku (npr. vrtlarenje, kupovina, ručak). Mali dijalozi, razrađeni iz pjesmica ili priča, te komunikacija na engleskom jeziku u različitim životnim situacijama (npr u razredu, na hodniku, u vrtu) pomažu učenicima da i pojedinačno aktivno koriste stečeni riječnik. Dijete se ohrabruje u samostalnom izražavanju. Umjetničkim pristupom u nastavi u najširem smislu gradi se zdravi svijet djetetovih čuvstava i usmjerenog voljnog izražavanja.

Nastavni sadržaji

 • nastava stranih jezika prati središnju temu glavne nastave: stvaranje svijeta (priče Starog Zavjeta), zemljoradnja, zanimanja (stari obrti, suvremena zanimanja, alati) i graditeljstvo (vidi: Poznavanje prirode i društva)
 • uz godišnja doba i svetkovine koje učenici prate i proslavljaju upoznaju se i tradicionalni engelski i njemački blagdani, priče i pjesme vezane za godišnja doba, za blagdane i svetkovine, te za neke tipične običaje,
 • pogađalice i kratki dijalozi
 • pisanje na stranom jeziku - (dosadašnje učenje sluhom i pokretom je zapravo priprema učenika za kasnije dobro pisanje) - započinje upoznavanjem abecede, a završava pisanjem kratkih rečenica
 • riječnik: pogađalice, brojeve od 1-100, radnje, dijelove tijela, čuvstva, boje, dani u tjednu i orijentaciju u vremenu (godišnja doba, mjeseci, danas, sutra, jučer, kazivanje sati), dom i obitelj, razred, atmosferske prilike, odjeća, životinje i život na selu, osnove aritmetike, mjerenje, ljude i njihova zanimanja, hrana, kupovina (učenje u situacijama),
 • igrokaz na engleskom i/ili na njemačkom jeziku

Likovna kultura

Ciljevi

Nastava se slikanja promatra u kontekstu središnje teme cjelokupne nastave trećeg razreda, a to je g e n e z a. Stoga središnja tema nije samo proces nastajanja slike pomoću boje, vec i sam proces nastajanja šarenog, mješanja i kombinacija boja.

 • nastajanje osnovnih boje (žuta-plava-crvena) iz svjetla i tame
 • stupnjevanje boja na plus i minus stranu kruga boje
 • izvedene boje, nastale mješanjem zelene, narančaste i ljubičaste
 • slikarski pokušaji stvaranja
 • sedam dana stvaranja svijeta ispričano samom bojom

Risanje formi

Kod učenika treba putem praktičnih radova razvijati osjećaj za stil. Učenik treba u povezanosti sa aksijalnom simetrijom moći samostalno pronalaziti slobodne asimetrične ekvivalentne forme. Time se priprema stvaranje predodžbe o prostoru (što je središnja tema nastave geometrije u 5. razredu). Predodžba prostora razvija se risanjem oblika kao što su simetrija, diametrija, pokret i suprotan pokret, ponavljanje pokreta, pravilna orijentacija i kretanje u prostoru.

Nastavni sadržaji:

Nastava se organizira u dvije nastavne epohe:

 • 1. nastavna epoha: Od unutarnjeg prema vanjskom i od vanjskog prema unutarnjem
 • 2. nastavna epoha: uravnoteženost (ritam ravnoteže)

Ciljevi:

 • tražiti odgovarajuću vanjsku formu za određenu unutrašnju formu
 • pronalaziti odgovarajucu unutrašnju formu odredenoj vanjskoj formi
 • risanje transformacija: jednoj kutnoj unutrašnjoj formi traži se izvanjska odgovarajuca okrugla forma
 • diferenciranje oblika unutar jednog kruga

Glazbena kultura

Ciljevi:

 • nastava glazbe treba pratiti psihofizički razvoj djeteta i njegovu rastuću sposobnost objektivnog odnosa prema svijetu (okolini)
 • radi toga u tom razredu može se poceti s uvodenjem u notno pismo. Time je motivirano i jace orijentiranje na temeljni ton

Dijete treba glazbu individualno doživljavati i najkasnije u trećem razredu treba (uz pomoć učitelja i u suradnji s roditeljem) odabrati svoj instrument.

Nastavni sadržaji

 • višeglasno dijatoničko muziciranje
 • jednostavni kanoni, početak višeglasnog pjevanja (kojim se i dalje njeguje sposobnost i navika slušanja)
 • pjesme koje imaju crkveno-tonalno obilježje
 • instrumentalni grupni rad se dalje provodi uvažavajući individualnu nastavu ( instrumenti: dijatonska blok-flauta sopran i alt; razne udaraljke, metalofon, flauta, oboa, engleski rog, klarinet, truba i francuski rog
 • uvođenje notnog (glazbenog) pisma

Euritmija

Ciljevi:
Temeljna zadaća nastave euritmije na ovom razvojnom stupnju treba odgovoriti na razvojne potrebe 9. godišnjaka koji sebe doživljava snažnije odvojeno od okoline tj. postaje svjesnijim sebe. Euritmijskim oblikovanjem prostornih formi i pokreta u prostoru treba pridonijeti samostalnijem i sigurnijem orijentiranju u prostoru.

Nastavni sadržaji

 • ritmičko kretanje uz stihove i glazbu, gdje se isto tako u obliku igre pojavljuju figure trokuta i četverokuta
 • vježba se prepoznavanje glazbenih motiva u slici, pitanja i odgovora u glazbi (spirala pitanje - odgovor)
 • samostalno prepoznavanje glasovnih gesti
 • vježbanje samoglasnika
 • vježbe koncentracije i spretnosti
 • doživljaj velike i male terce

Ručni rad

Ciljevi:
U skladu sa središnjom temom trećeg razreda u nastavi ručnog rada tema je: odijevanje. Paralelno s nastavom ručnog rada dijete uči risanje formi i doživljaj forme koristi u oblikovanju odjevnih predmeta. Učenici uce izrađivati neke odjevne predmete. Polazi se od glave.

Nastavni sadržaji

 • pletenje: kapa (učenje tehnike, uzimanja mjere, finalizacija proizvoda)
 • izrada ginjol lutaka (razvija djeciju maštu)

Religijska kultura

Ciljevi

 • ponuditi djeci hranu za njima prirodno date snage poštovanja i predanosti
 • poticati osjetljivost i budnost za zamjećivanje djelovanja božanskog u prirodi

Nastavni sadržaji

 • pripovijesti iz Starog zavjeta
 • židovske sage
 • biblijske priče
 • price iz Marijinog života
 • Oče naš

Tjelesni odgoj

U ovom razredu se počinju raditi i prve vježbe Bothmer gimnastike, koja je specifičnost waldorfskih škola

Igre

 • "Brzi medo"
 • "4 elementa"
 • "Kineski zid"
 • "Ledeni kipovi"
 • "Zlatni mostić"
 • "Crno – bijeli svijet"
 • preskoči s malom i velikom vijačom
 • Bothmer kolo za 3. razred
 • Bothmer vježbe "lakoća – težina"
 • ritmičke igre: "Empompi", "Mikano", "Jenky Doodle" i "Konjanici, pozor"
 • štafetne igre

Drugi članci iz Osnovna škola

Prvi razred
Drugi razred
Treći razred
Četvrti razred
Peti razred
Šesti razred

Waldorfski Anđeli

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.