+385 (0)1 6609 609

Četvrti razred

Naslovnica >Osnovna škola >Četvrti razred

Hrvatski jezik

Nakon što je učenik u trećem razredu uveden prije svega u jezični prostor i jezično stvaranje u četvrtom razredu se može tome priključiti element jezične dinamike i to kako vremenski tako i prostorno. Vremenska dinamika se ostvaruje putem recitacija alterativnih stihova, tema pripovijedanja i gramatike: vremenske forme glagola. Prostorna dinamika se upoznaje preko učenja prijedloga i u svakom slučaju preko tema pripovijedanja.

Na taj način se učenik putem jezika biva "udomljuje" u vremenu i prostoru.

1. Upoznavanje jezičnih pravilnosti i jezični odgoj

Književnost

 • poznavanje zavičaja i književnosti vezane uz krajolik zavičaja (priče o postanku Zagreba)
 • slušanje i izgovaranje aliterativnih stihova (nordijski ep. “Edda”, finski ep “Kalewala”)
 • prozni i poetski sadržaji iz staroslavenske mitologije, koji prate sadržaje sve do dolaska Hrvata na obale Jadrana
 • u izražajno čitanje i recitiranje uvode se pojmovi stiha i proze

2. Pismeno i usmeno izražavanje (jezično izražavanje)

 • čitanje, pripovijedanje, opisivanje zahtijevaju preciznost ali i razumijevanje cjeline
 • prepisivanje i samostalno zapisivanje
 • pisanje sastavaka zadobiva novu dimenziju: odnos spram životne praktičnosti i jasniju prostornu i vremensku dimenziju
 • zapažanja i misli jasno izložiti u pravilno oblikovanim rečenicama i pregledno povezanim sadržajnim cjelinama

3. Gramatika i pravopis

 • Gramatika:središnja tema su glagolska vremena
  • prilozi
  • razlikovanje pridjeva i priloga
  • tvorba riječi
 • Pravopis:
  • ć i č
  • sastavljeno i rastavljeno pisanje riječi
  • pravopisne vježbe i diktati postaju dulji i složeniji

Literatura:

 1. Moj Hrvatski 4
 2. Hrvatska čitanka 4
 3. Težak, Babic: Gramatika hrvatskog jezika
 4. Babić, Finka, Moguš: Hrvatski pravopis
 5. Hrvatske usmene pjesme
 6. Hrvatske usmene priče
 7. Ivana Brlić-Mažuranić: Priče iz davnine
 8. A. Zaninović: Pero u jantaru
 9. Priče o postanku Zagreba
 10. Priče iz slavenske mitologije
 11. Edda
 12. Kalewalaa

Matematika

Ciljevi

 • poticanje inicijative i kreativnosti
 • pismeno računanje do 1.000.000
 • uvodenje pojma razlomaka, četiri osnovne računske operacije s razlomcima s istim i različitim nazivnicima (jednostavniji primjeri)
 • vježbe usmenog računanja
 • dijeljenje s višeznamenkastim brojevima
 • razvijanje sposobnosti brzog i racionalnog računanja

Nastavni sadržaji

1. nastavna epoha: PISMENO I USMENO RAČUNANJE DO 1.000.000

 • osnovne računske operacije do 1.000.000
 • višekratnici

2. nastavna epoha: RAZLOMCI 1.

 • zbrajanje i oduzimanje razlomaka jednakih nazivnika.
 • mješoviti brojevi
 • proširivanje i skraćivanje razlomaka

3. nastavna epoha: RAZLOMCI 2.

 • svođenje razlomaka na zajednički nazivnik
 • zbrajanje i oduzimanje razlomaka različitih nazivnika (jednostavniji primjeri)
 • množenje i dijeljenje razlomaka
 • svojstva računskih operacija (asocijativnost, komutativnost.)

Biologija

Ciljevi

Preko egzemplarnog opisa životinja pojasniti za koje (ljudske) funkcije je životinja specijalizirana. Na temelju promatranja životinjskog svijeta glede raščlanjenosti čovjekovog fizičkog tijela na sustav glave, sustav trupa i udova omogućiti učeniku doživljaj jedinstvenosti čovjeka: čovjek nema unaprijed zadani kod ponašanja kao životinja, nego je po svojoj nespecijaliziranosti i univerzalnosti slobodno biće. Učenik treba i to je važno upravo na ovom razvojnom stupnju doživjeti (spoznati) da je čovjek kao fizičko biće ekstrakt i sintetički rezime cjelog životinjskog svijeta i da se on nalazi na višoj razini razvoja.

Sadržaji nastave:

1. nastavna epoha: KOMPARATIVNA ANALIZA ČOVJEKA I ŽIVOTINJA

Čovjek raščlanjen na glava, trup i udove; organizacija važnih funkcija (nervni sustav, sustav disanja i krvotoka, probavni trakt, različitost uporabe udova)

-usporedno upoznavanje čovjekovih funkcija i životinjskog svijeta:

 • "glava-životinje" - na primjeru hobotnice
 • "tijelo-životinja" - na primjeru ovce (dominacija izmjene materije)
 • Miš (dominanca nervozne uzbuđenosti - reaktivnosti
 • sličnost prednjih i zadnjih ekstremiteta kod nekih životinja (svrhovito korištenje)
 • ruke i ramena kao metafora čovjekove slobode

Poznavanje zavičaja

Ciljevi

Nastava poznavanja zavičaja treba pridonijeti da se učenik bolje snalazi u prostoru i vremenu i da ih u i preko vlastite aktivnosti upozna i doživi. "Udomaćiti se" u zavičaju predstavlja intencionalnu, ane više funkcionalnu povezanost, iz koje nastaje odgovornost.

Obližnja okolina u kojoj je škola stoji učeniku na raspolaganju za doživljavanje, zemljopisnoprostorno i povijesno-vremenski sve do suvremenog doba. Promatranje onog što tomu pripada predstavlja prvi korak za socijalnu sposobnost i socijalnu kompetentnost.

Sadržaji nastave:

1. nastavna epoha: ZAVIČAJ I DOMOVINA

 • promatranje sunčeve putanje i osvještavanje nebeskih smjerova; Sunčeva putanja i strane svijeta.
 • odnos zenit, obzor, mjesec
 • putanja zvijezda i zodijak
 • položaj škole, grada (mjesta) iz ptičije perspektive
 • put od kuće do škole i obratno
 • reljef mjesta
 • jednostavna prometna karta (karta ulica) i karta krajolika
 • povjesni događaji i pripovijesti o zavičaju
 • nastajanje i razvoj zavičajne kulture
 • proizvodnja i prometni uvjeti
 • povijesna dimenzija
 • zavičaj u pjesmama, pričama i igrama

Napomena:
Nastava poznavanja prirode i društva predstavlja temelj na koji se od 5. odnosno od 6. razreda nadograduju teme iz povijesti, geografije, nastave prirodnih znanosti te teme u nastavi hrvatskog jezika kao i u tekstualnim zadacima iz matematike (trgovina, ekonomija).

Strani jezici

Ciljevi

Cilj nastave stranih jezika u 4. razredu dobiva novu kvalitetu - osvijestiti do tada nesvjesno usvajane sadržaje. Tomu služi nastava gramatike i pravopisa. Stoga vježbe izgovora moraju biti povezane s vježbama pravopisa. Razrađuju se razlike izmedu izgovora i pisanja, izmedu imenica (pridjeva) i glagola, jednako kao i rečenična melodija i intonacija riječi, već prema njihovom mjestu u rečenici. Učenike treba postupno uvesti u razumijevanje gramatičkih formi i mogućnosti njihove uporabe.

Proširenje rječnika ostvaruje se čitanjem i slušanjem priča, razvijanjem orijentacije u prostoru, igrom, zbornim recitiranjem i govorenjem, igranjem uloga u realnim životnim kontekstima (kulturni aspekt i primjena gramatičkih struktura i rječnika).

Nastavni sadržaji

herojske priče, epovi, drevni mitovi, razlomci i gramatika iz glavne nastave biti ce reflektirani i u stranom jeziku:

 • čitanje tekstova na stranom jeziku (proznih i u stihovima)
 • brojevi do milijun, redni brojevi, datumi; pisanje brojeva, pisanje datuma,
 • nazivi i opis nekih zanimanja - tradicionalnih i suvremenih (krojač, modni kreator, slikar, i sl.)
 • dijalozi u životnim sitaucijama (u knjižnici, u muzeju, u restoranu, ...)
 • početak pisanja samostalnih kratkih sastavaka

Gramatika

 • član (određeni/neodređeni).
 • pomoćni glagoli biti i imati
 • prezent pravilnih glagola; upitni i niječni oblik prezenta
 • množina imenica
 • upitne riječi
 • zamjenice
 • neki nepravilni glagoli

Rječnik: proširivati i utvrđivati sadržaje iz prva tri razreda: glavni i redni brojevi, radnje, dijelovi tijela, čuvstva, boje, dani u tjednu i orijentacija u vremenu (godišnja doba, mjeseci, danas, sutra, jučer, kazivanje sati i datuma), osnove aritmetike, razlomci, opis osoba, opis pejzaža, dom i obitelj, škola, atmosferske prilike, odjeća, životinje, zanimanja, hrana, i druge teme prema pokazanom interesu učenika.

Likovna kultura

Ciljevi

Povezano s motivima priča iz mitologije i s motivima iz zoologije djeca stvaraju samostalne priče bojama. Tu se boje vode do zgusnuća u oblike ili se pretvaraju u oblike kako bi izrazili ono karakteristično predmeta (motiva, priče). Pri tom se ne radi iz predodžbi i/ili preslikavanja. Učenici poglavito iz doživljaja boje (duševnog djelovanja boje) traže oblik za odredenu boju i boju za odredenu temu.

Nastavni sadržaji:

 • nastajanje oblika pojednih životinja iz boje
 • upoznavanje dinamike boja
 • slikanje na toniranim podlogama (proširivanja sposobnosti povezivanja zvuka i tona boje)

Risanje formi

Nastava se dalje usmjerava na stvaranje i razvijanje prostornih predodžbi, a to znači na osvještavanje odnosa u prostoru. To se ostvaruje preko praktičnih vježbi križanja i preplitanja, koje zahtjevaju u velikom stupnju svjesnost i time su sredstvo za razvoj sposobnosti koncentracije.

Nastavni sadržaji:

1. nastavna epoha: KRIŽANJE

 • ornamentalni i pleterni motivi (predkršcanski i kršćanski etnografski motivi)
 • samostalno risanje pletera
 • mornarski čvorovi: samostalno risanje i praktično uplitanje

Napomena: U 5. razredu počinje nastava geometrije i prestaje crtanje formi

Plastificiranje

Nastavni sadržaji:

 • modeliranje jednostavnih tijela kao kugla, piramida, kocka - iz "šupljine" ruku
 • iz kugle oblikovati tek "naznačene" životinje (npr. "mačka koja spava", srna koja se odmara, krava koja leži, itd.; u svezi s nastavom zoologie)

Glazbena kultura

Ciljevi:

 • Povezano sa djelenjem (učenjem razlomaka u matematici) težište u glazbenom odgoju je na fiksiranju ritmičkih notnih vrijednosti
 • Osposobljavanje učenika da samostalno bilježi ono što je čulo.
 • Razvijanje sposobnosti da dijete pjeva po notnom zapisu na papiru

Nastavni sadržaji

 • narodni napjevi, marševi, pjesme o obrtima, pjesme o godišnjim dobima i o djelovima dana
 • flauta i žičani instrumenti kao pratnja pjevanju
 • od elementarnog višeglasje do polifonog pjevanja
 • vježbanje intonacije prema autenticnoj Dur-ljestvici
 • instrumentalno sviranje po notama, posebno u C-dur
 • jednostavne i složene mjere, osnovne notne vrijednosti sa pripadajućim stankama
 • jednostavne vrste takta
 • početno učenje o intervalima
 • pripovijedanje epizoda iz života poznatih glazbenika;

Euritmija

Ciljevi:
Euritmijski gramatički elementi se sada snažnije razgranjuju paralelno s nastavom maternjeg jezika tako da djete gramatiku ne poima samo razumskim snagama, vec i vlastitim osjećajima i voljno.

Nastavni sadržaji

 • gramatički elementi jezika predstavljaju se u prostornim oblicima (imenice, glagoli, aktiv-pasiv)
 • zrcalne forme, vježbe brzine i vježbe spretnosti sa štapom
 • vježbe koncentracije
 • aliteracije (npr. iz "Edde")
 • iz hrvatske mitologije (dramatizacija)
 • dur i mol terce
 • vježbe slušanja intervala
 • prvi tonovi, C - dur ljestvica

Ručni rad

Ciljevi:
Nastava je usmjerena na razvijanje osjećaja za simetriju, na osamostaljivanje učenika. Vezenje križicima (materijalom, bojom i oblikom) pomaže zadobivanju osjećaja sigurnosti, čvrstoće i doživljaju simetrije.

Nastavni sadržaji

 • vezenje križicima : makrame i razne funkcionalne tehnike (naglasak na tehniku križica i njezine varijante)

Motivi: samostalno kreirani jastučići za igle, trakice-vrpce za knjigu, torbice za papuče, omotnice za flaute, pernice itd.

Religijska kultura

Nastavni sadržaji

 • o porijeklu i djelovanju zla (izabrane pripovijesti)
 • priče koje prikazuju polaritet (Lucifer-Michael)
 • priče o tvrdicama i velikodušnosti
 • motivi iz nordijskog i slavenskog panteona.

Tjelesni odgoj

Zadaća ovog razreda je postupni prijelaz od zajedničkih oblika rada (krug, kolo) prema individualnom i vježbanju udvoje.
Po prvi put se uvode i gimnastičke sprave. Igre sve više postaju dinamične i poprimaju više od atletičarskog elementa.

Ritmičke igre

 • "Mocicuki", "Mornar", "Engleska, Irska..."
 • Bothmer kolo za 4. razred
 • varijacije Bothmer vježbe "lakoća – težina"
 • preskoči male i velike vijače
 • iste igre kao u 3. razredu, te "Graničari" i "Poskok"
 • štafetne igre
 • daljnji elementi
 • gimnastičke vježbe na tlu, te na spravama (kozlić, greda, vratilo, ruče).
Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.