+385 (0)1 6609 609

Natječaj za učitelj/icu

Naslovnica >Otvoreni natječaji >Natječaj za učitelj/icu

Waldorfska škola u Zagrebu

Zagreb, Jakuševečka 6, 10020 Zagreb

U Zagrebu, 22.08.2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Waldorfska škola u Zagrebu, Jakuševača 6, 10 000 Zagreb , dana  22.08.2022. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

UČITELJ/ICA – 1 izvršitelj, neodređeno, nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno)

UVJETI:  Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu

Posebni uvjeti:

  • životopis
  • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ispis iz evidencije HZMO-a, ne starije od dana raspisivanja natječaja)
  • dokaz o državljanstvu
  • uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članaka 106. Zakona (ne starije od dana raspisivanja natječaja)

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.

Priloge odnosno isprave kandidati dostavljaju u neovjerenoj preslici uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

Natječajna dokumentacija se ne vraća kandidatima.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju uz naznaku da imaju pravo prednosti samo pod jednakim uvjetima.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavka 1.-3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Uz ovaj natječaj objavljuje se poveznica na internetsku stranicu Ministarstva na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepotpune, nepravodobne i prijave dostavljene elektroničkom poštom neće se razmatrati.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu i objavu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja i natječaj traje od 23.8.2022. do 31.8.2022. godine.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Waldorfska škola u Zagrebu, Jakuševečka 6, 10 000 Zagreb, s naznakom «za natječaj» .

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici škole.

SKINI NATJEČAJ U PDF-u

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.