+385 (0)1 6609 609

Natječaj za spremačicu

Naslovnica >Otvoreni natječaji >Natječaj za spremačicu

Waldorfska škola u Zagrebu

Zagreb, Jakuševečka 6, 10020 Zagreb

U Zagrebu, 22.08.2022.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012.,94./13. i 152./14) ravnateljica Waldorfske škole u Zagrebu, Jakuševečka 6, raspisuje 22.8.2022.

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

SPREMAČA/ICU, na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – 1 izvršitelja/ice

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj osnovnoj školi ) - preslika
  • domovnicu - preslika
  • rodni list- preslika
  • potvrdu o nekažnjavanju prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (NN. 87./08.,86./09.,92./10.,105./10., 90./11.,5/12.,16/12., 86./2012.,94./13. i 132./14.) ne stariju od 6 mjeseci
  • dokaz o prethodnom radnom stažu (elektronički zapis iz e-mrovinskog ili potvrda HZMIO))

Na natječaj se mogu pod ravnopravnim uvjetima javiti osobe oba spola  (članak 13. Zakona o ravnopravnosti spolova). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja i natječaj traje od 23.8.2022. do 31.8.2022. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom ili osobno na adresu Škole.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

SKINI NATJEČAJ U PDF-u

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.