+385 (0)1 6609 609

Natječaj za ravnatelja škole

Naslovnica >Otvoreni natječaji >Natječaj za ravnatelja škole

Waldorfska škola u Zagrebu

Zagreb, Jakuševečka 6, 10020 Zagreb

KLASA: 112-01/22-01/35
URBROJ: 251-326-05-22-01

U Zagrebu, 25.04.2022.

Na temelju članka 127. stavak 1, a u svezi članka 132. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08.,86/09.,92./10.,105/10., 90/11., 5/12,16/12., 86/12., 126/12, 94/13. i 152/14.7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20 ), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama i članka 45. Statuta, Školski odbor raspisuje

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA ŠKOLE

Ravnatelj škole mora udovoljavati uvjetima iz članka 126. stavak 1. 2 i 3, članka 132. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te općim aktima Waldorfske škole.

Ravnatelj se imenuje na mandat od dvije (2) godine u nepunom radnom vremenu.

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis
 • ispravu o završenom studiju,
 • potvrdu ili elektronički zapis o stažu osiguranja,
 • uvjerenje poslodavca o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.
 • Program rada za mandatno razdoblje

Uz gore navedene uvjete učitelj glavne nastave mora ispunjavati dodatne posebne uvjete:

 • najmanje dvogodišnja naobrazba za waldorfskog učitelja na instituciji priznatoj od međunarodne waldorfske asocijacije
 • Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
 • Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 • Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom na adresu:

Jakuševačka 6, 10000 Zagreb s naznakom “Prijava po natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja škole”.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 25.05.2022. Prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati i vraćaju se podnositelju neotvorene.

ROK ZA OBAVJEŠTAVANJE KANDIDATA: 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

SKINI NATJEČAJ U PDF-u

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.