+385 (0)1 6609 609

Učitelj glavne nastave za 1. razred - NATJEČAJ ZATVOREN

Naslovnica >Otvoreni natječaji >Učitelj glavne nastave za 1. razred - NATJEČAJ ZATVOREN

Waldorfska škola u Zagrebu

Zagreb, Jakuševečka 6.

objavljuje dana 11.07.2019.godine

N A T J E Č A J

za popunu radnih mjesta:

Učitelj glavne nastave za 1. razred - rad na neodređeno, puno radno vrijeme - 1 izvršitelj (m/ž)

Uvjeti: Opći uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:

  • poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma,
  • odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja (završen diplomski sveučilišni studij),
  • ispunjavanje zdravstvenih uvjeta potrebnih za izvođenje nastave.

Uz gore navedene uvjete učitelj glavne nastave mora ispunjavati dodatne posebne uvjete:

  • završena naobrazba za waldorfskog učitelja na instituciji priznatoj od međunarodne waldorfske asocijacije.

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

  • presliku diplome,
  • presliku domovnice,
  • životopis,
  • potvrdu o nekažnjavanju.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnih propisa, dužan se je na to pravo pozvati u prijavi na natječaj i priložiti dokaze o pravu na koje se poziva, a prednost u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima ukoliko ispunjava sve uvjete natječaja.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune prijave, prijave koje pristignu izvan roka, kao i prijave koje nemaju dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici neće se razmatrati, te se osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju kandidatima.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti na adresu Škole.

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.