+385 (0)1 6609 609

Natječaj za ravnatelja škole

Naslovnica >Otvoreni natječaji >Natječaj za ravnatelja škole

Waldorfska škola u Zagrebu

Zagreb, Jakuševečka 6.

Na temelju članka 127. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi(NN 87/08.,86/09.,92./10.,105/10., 90/11., 5/12,16/12., 86/12., 126/12, 94/13. i 152/14.7/17 i 68/18), i članka 45. Statuta, Školski odbor raspisuje

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA ŠKOLE

Ravnatelj škole mora udovoljavati uvjetima iz članka 126. stavak 1. 2 i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te općim aktima Waldorfske škole.

Ravnatelj se imenuje na mandat od dvije (2) godine u nepunom radnom vremenu.

Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis,
  • ispravu o završenom studiju,
  • potvrdu ili elektronički zapis o stažu osiguranja,
  • uvjerenje poslodavca o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana,
  • program rada za mandatno razdoblje
  • Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na SLIJEDEĆOJ POVEZNICI.
    Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom na adresu:

Waldorfska škola u Zagrebu
Jakuševečka 6
10000 Zagreb
S naznakom: “Prijava po natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja škole”

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 8 dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen 27.05.2020. Prijave pristigle nakon isteka roka neće se razmatrati i vraćaju se podnositelju neotvorene.

ROK ZA OBAVJEŠTAVANJE KANDIDATA: 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA
Ivana Vukelić Bonifačić

NATJEČAJ U PDF-u DOWNLOAD

Mi koristimo cookie kako bismo pružili visoku kvalitetu korisničkog iskustva našim korisnicima i punu funkcionalnost web stranice. Nastavljajući korištenjem web stranice prihvaćate korištenje cookie sukladno s našim pravilima Privatnosti.